Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/16/2009

Zarządzenie Nr OR / 16 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 20 stycznia 2009 roku

w sprawie: określenia zasad współpracy przy prowadzeniu miejskiego systemu informacji przestrzennej SIP-Chorzów i odpowiedzialności za zasób informacyjny oraz aplikacje.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) i art.92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) w związku z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 80, poz. 866), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Zatwierdza się zakres odpowiedzialności za zasób informacyjny oraz aplikacje w systemie SIP-Chorzów w Urzędzie Miasta Chorzów oraz w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zatwierdza się zakres odpowiedzialności za współpracę w systemie SIP-Chorzów w Urzędzie Miasta Chorzów oraz w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Naczelnika Wydziału Informatyki ustanawia się Koordynatorem SIP-Chorzów.

§ 4.

Naczelnikom Wydziałów zobowiązuje się wyznaczenia w podległym Wydziale osób odpowiedzialnych w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i przekazanie informacji Koordynatorowi SIP-Chorzów.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom poszczególnych wydziałów oraz Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarczych.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie Or.I-0137a/24/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 sierpnia 1996 roku w sprawie organizacji stanowisk do obsługi SIP-Chorzów.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Chorzów

/-/ mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

 1. Prezydent Miasta

 2. Zastępcy Prezydenta

 3. Sekretarz Miasta

 4. Skarbnik Miasta

 5. Przewodniczący Rady Miasta

 6. Wydział AB

 7. Wydział GN

 8. Wydział INF

 9. Wydział IK

 10. Dyrektor MZUiM

 11. a/a

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Macioł, dnia: 2009-01-20
utworzony: 14-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów