Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/19/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.113.2011 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DNIA 12 LIPCA 2011r.

Zarządzenie Nr OR / 19 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 stycznia 2009 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/71/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 26 ust.1, art. 30 ust.1 oraz art.33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 - z późniejszymi zmianami) - zarządzam:

§ 1.

W załącznikach do Zarządzenia Nr OR/71/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4.07.2007 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Gminy Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 do Zarządzenia - Regulamin postępowania w sprawach o wynajem lokali użytkowych, w punkcie V. dodaje się podpunkt 11 w brzmieniu:
  "11. Wszelkie ustalenia zawarte w niniejszym załączniku dot. naliczenia stawki czynszowej oraz inne czynione w oparciu o nią - mają zastosowanie o ile przyjęta do wyliczeń stawka czynszowa nie jest niższa niż 70% obowiązującej w danym okresie bazowej stawki czynszowej za najem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów - kwota ta stanowi minimalną stawkę czynszową za najem lokali użytkowych pomniejszaną, w przypadku własności komunalnej, o podatek od nieruchomości."
 2. w załączniku Nr 2 do Zarządzenia - wzór umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w wyniku wygranego przetargu-licytacji stawki czynszowej, w części "Ewentualne zapisy dodatkowe, w zależności od stanu faktycznego" - dopisuje się punkt 3 w brzmieniu:
  "3. jeżeli wysokość stawki czynszowej uzyskanej drogą licytacji jest niższa niż 70% bazowej stawki czynszowej za najem lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów:
  a/ ust. 2 w paragrafie 3 - skreśla się,
  b/ paragraf 6 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
  „Zmiany wysokości stawki czynszowej następować będą od dnia 1 grudnia każdego roku kalendarzowego, drogą aneksu do umowy, bez uprzedniego wypowiedzenia stawki czynszowej, przy czym pierwsza zmiana nie może mieć miejsca przed upływem 1 roku od daty zawarcia umowy najmu - na co Najemca wyraża zgodę."
 3. w załączniku Nr 3 do Zarządzenia - wzór umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w wyniku wygranego przetargu ofertowego, paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
  "6. Zmiany wysokości stawki czynszowej następować będą od dnia 1 grudnia każdego roku kalendarzowego, drogą aneksu do umowy, bez uprzedniego wypowiedzenia stawki czynszowej - na co Najemca wyraża zgodę."
 4. w załączniku Nr 4 do Zarządzenia - wzór umowy najmu lokalu użytkowego zwolnionego z opłaty czynszowej na okres 2 lat:
  1) w paragrafie 4, po słowach "...Rady Miasta Chorzów.", kropkę skreśla się i dopisuje tekst: "...i stosownymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Chorzów.",
  2) w paragrafie 7 ust. 2 po słowach "...Rady Miasta Chorzów." kropkę skreśla się i dopisuje tekst: "... i stosownych zarządzeń Prezydenta Miasta Chorzów.",
  3) w paragrafie 9 tekst "... w wysokości zalecanej uchwałą Rady Miasta Chorzów..." - skreśla się,
  4) w części "Ewentualne zapisy dodatkowe, w zależności od stanu faktycznego" - dopisuje się punkt 3 w brzmieniu:
  "3. jeżeli wysokość stawki czynszowej, po okresie zwolnienia, ustalona zostanie na poziomie 70% stawki bazowej czynszu za najem lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów - punkt 1 w paragrafie 10 otrzymuje brzmienie: „Zmiany wysokości stawki czynszowej następować będą od dnia 1 grudnia każdego roku kalendarzowego, drogą aneksu do umowy, bez uprzedniego wypowiedzenia stawki czynszowej - na co Najemca wyraża zgodę."".
 5. w załączniku Nr 5 do Zarządzenia - wzór umowy najmu lokalu użytkowego zawartej z pominięciem procedury przetargowej, w części "Ewentualne zapisy dodatkowe, w zależności od stanu faktycznego" - dopisuje się punkt 3 w brzmieniu:
  „3. Jeżeli wysokość stawki czynszowej zostanie ustalona na poziomie 70% stawki bazowej czynszu za najem lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów, w zależności od stanu faktycznego, zastosowanie mają zapisy ustalone w załącznikach 2, 3 i 4 do Zarządzenia."

§ 2.

Sprawy objęte niniejszym zarządzeniem prowadzi w moim imieniu Zastępca Prezydenta Miasta d/s Technicznych, którego upoważniam do stosowania, w uzasadnionych przypadkach, odstępstw od uregulowań w nim zawartych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Danuta Prochowska, dnia: 2009-01-19
utworzony: 19-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów