Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/23/2009

Zarządzenie Nr OR / 23 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2009 r.” oraz powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 35 i 35 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami), i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592) oraz art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora „Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum mieszkańców Chorzowa w 2009 r.”
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami i informacjami o przedmiocie konkursu ofert stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Konkurs przeprowadza komisja w składzie przewodniczący oraz 2 członków.

§ 4.

 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:
  1) Przewodniczący - Lidia Stuchlik - Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów
  2) Członkowie:
  - Halina Hiltawska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
  - Mariola Roleder - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów

 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Beata Kozera, dnia: 2009-01-23
utworzony: 21-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu