Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/30/2009

Zarządzenie Nr OR / 30 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 lutego 2009 roku

w sprawie:trybu postępowania przy wyburzaniu obiektów budowlanych będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustala się następujący tryb postępowania przy wyburzaniu obiektów budowlanych będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów, w sytuacji, kiedy wyburzenie nie stanowi realizacji decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

 1. Wniosek o wyburzenie obiektu budowlanego składa się Zastępcy Prezydenta Miasta d/s Technicznych, który podejmuje decyzję w sprawie z zastosowaniem druku stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
  Decyzja ta nie ma charakteru decyzji administracyjnej,
 2. Uprawnionymi do złożenia wniosku, o którym mowa w punkcie 1, są Naczelnicy Wydziałów IK, UK, GN Urzędu Miasta oraz zarządcy nieruchomości,
 3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 1, powinien zawierać:
  a/ szczegółowe uzasadnienie wraz z dokumentacją fotograficzną obiektu;
  w sytuacji, kiedy przyczyną złożenia wniosku jest zły stan techniczny obiektu - do wniosku należy dołączyć ekspertyzę budowlaną sporządzoną przez rzeczoznawcę budowlanego, a dokumentacja fotograficzna winna obejmować również wnętrze obiektu,
  b/  opinię w sprawie wydaną przez Naczelnika Wydziału AB Urzędu Miasta oraz w przypadku obiektu zabytkowego - Miejskiego Konserwatora Zabytków,
  c/ mapkę sytuacyjno-własnościową obiektu,
  d/ opinię zarządcy obiektu,
  e/ informację o użytkownikach obiektu sporządzoną przez Wydziały SL lub GN Urzędu Miasta,
 4. Wnioskodawca, o którym mowa w punkcie 2, pozytywną decyzję o wyburzeniu przekazuje zarządcy obiektu oraz do Wydziału Spraw Lokalowych i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta - celem wyprowadzenia użytkowników obiektu (najemców, dzierżawców, itp.).
 5. O zakończeniu wszystkich działań związanych z opróżnianiem obiektu Naczelnik Wydziału SL i Naczelnik Wydziału GN Urzędu Miasta zawiadamiają na piśmie wnioskodawcę,
 6. Wnioskodawca, o którym mowa w punkcie 2, występuje do zarządcy obiektu o podjęcie działań zmierzających do wyburzenia, w tym - do uzyskania koniecznych zgód, pozwoleń i uzgodnień przewidzianych w odrębnych przepisach,
 7. Po wyburzeniu obiektu zarządca zawiadamia o tym fakcie na piśmie wraz z kompletem koniecznych dokumentów:
  a/ wnioskodawcę,
  b/ Wydział GN Urzędu Miasta - celem dokonania aktualizacji mapy ewidencyjnej,
  c/ Wydział KW - celem dokonania zmian w ewidencji środków trwałych i majątku Gminy.

§ 2.

Ustala się następujący tryb postępowania przy wyburzaniu obiektów budowlanych będących własnością prywatną lub współwłasnością Gminy Chorzów pozostających w zarządzie Gminy:

 1. Procedurę, o której mowa w § 1 pkt 1-6, stosuje się odpowiednio,
 2. Do wniosku o wyrażenie zgody na wyburzenie należy dołączyć pisemne stanowisko właściciela (współwłaścicieli, spadkobierców lub kuratora) obiektu w sprawie wyburzenia,
 3. kosztami wyburzenia obiektu oraz kosztami związanymi z wyprowadzeniem lokatorów, tam gdzie wskazanie lokalu zamiennego nie jest obowiązkiem Gminy - obciąża się hipotekę nieruchomości;
  stanowisko właściciela nieruchomości, o którym mowa w punkcie 2.obejmuje również kwestię obciążenia hipoteki,
 4. po wyburzeniu obiektu zarządca zawiadamia na piśmie o tym fakcie wraz z kompletem niezbędnych dokumentów:
  a/ właściciela (współwłaściciela, spadkobiercę lub kuratora) obiektu,
  b/ Wydział GN Urzędu Miasta - celem dokonania aktualizacji mapy ewidencyjnej.

§ 3.

Tryb postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 4 -7 lub w § 2 ma zastosowanie także do wyburzenia na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - z pominięciem stanowiska właściciela (współwłaściciela, spadkobiercy) obiektu, przy czym wnioskodawcą, o którym mowa w § 1 pkt 4 są Wydziały IK,  UK Urzędu Miasta lub Zakład Komunalny PGM.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta d/s Technicznych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

 

Zmiany do Zarządzenia:

 osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Paruzel, dnia: 2009-02-11
utworzony: 26-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów