Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/33/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC UCHWAŁĄ NR XXXI/575/17 RADY MIASTA CHORZÓW Z DN. 02.02.2017 R.

Zarządzenie Nr OR / 33 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 lutego 2009 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/32/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR/32/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2006r.w sprawie Dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli dodaje się:

  1. w §6 po zdaniu „W przypadku podejmowania studiów poza terenem województwa dofinansowanie obniża się o 20%” dodaje się kolejne zdanie w brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionych sytuacjach za zgodą Prezydenta Miasta dofinansowanie studiów poza terenem województwa śląskiego nie będzie obniżane”.

  2. W §7 po zdaniu „W przypadku podejmowania doskonalenia poza terenem województwa dofinansowanie obniża się o 10%” dodaje się kolejne zdanie w brzmieniu: „W szczególnie uzasadnionych sytuacjach za zgodą Prezydenta Miasta dofinansowanie doskonalenia zawodowego w formie kursu kwalifikacyjnego lub innej formy doskonalenia poza terenem województwa śląskiego nie będzie obniżane”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji .

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Halina Wydor, dnia: 2009-02-18
utworzony: 30-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów