Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/34/2009

Zarządzenie Nr OR / 34 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów – Szefa Obrony Cywilnej Miasta

z dnia 18 lutego 2009 r.

w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w m. Chorzów w 2009 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 15 i 16 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z póź. zmianami) oraz na podstawie kompetencji i uprawnień wynikających z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2004 r Nr 241 poz. 2416 z późniejszymi zmianami.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U z 2002 r. Nr 96 poz. 850) i wytycznych Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Województwie Śląskim w 2009 r.

zarządzam:

§ 1.

Ustalam “Wytyczne w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2009 roku”, w brzmieniu załącznika nr 1 oraz „Zadania w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 2009 rok”, w brzmieniu załącznika nr 2.

§ 2.

Zobowiązuję naczelników wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów /prezesów, kierowników jednostek organizacyjnych, zakładów pracy, instytucji, przedsiębiorców i organizacji na terenie miasta do udziału w realizacji zadań wynikających z “Wytycznych w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2009 roku” oraz zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na 2009 rok” - w zakresie ich dotyczącym.

§ 3.

Naczelników, dyrektorów (prezesów, kierowników) jednostek organizacyjnych, zakładów pracy, instytucji i organizacji na terenie miasta zobowiązuję do opracowania własnych zarządzeń dotyczących realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w 2009 roku na zarządzanym terenie w terminie do dnia 27 lutego 2009 roku.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2009-02-18
utworzony: 30-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów