Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/35/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.83.2013 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 6.06.2013 R.

Zarządzenie Nr OR / 35 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 lutego 2009 r.

o zmianie: Zarządzenia nr OR.I-0153/16/2001 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 12 września 2001 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W § 2 pkt 3 Zarządzenia nr OR.I.-0153/16/2001 z dnia 12 września 2001 r. po słowach „zwrócić różnicę w kasie Urzędu Miasta” dodaje się słowa „w terminie 7 dni”.

§ 2.

W § 2 Zarządzenia o którym mowa w § 1 wprowadza się pkt nr 4, w brzmieniu:

„4. Pracownik, któremu przydzielono służbowy telefon komórkowy i Prezydent Miasta na jego wniosek ustalił wysokość limitu zgodnie z § 2 pkt 2, składa pisemne oświadczenie Załącznik nr 1 o wyrażeniu zgody na potrącanie z jego wynagrodzenia przez Wydział Księgowości i Windykacji kwoty przekraczającej przyznany limit w przypadku nieuiszczenia różnicy w kasie UM, o której mowa w § 2 pkt 3.”

§ 3.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.03.2009 roku.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

 1. Prezydent Miasta

 2. Zastępcy Prezydenta

 3. Sekretarz Miasta

 4. Przewodniczący Rady Miasta

 5. Naczelnicy Wydziałów - wszyscy

 6. a/a

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]



osoba odpowiedzialna za treść: Monika Banik, dnia: 2009-02-25
utworzony: 30-01-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów