Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/37/2009

Zarządzenie Nr OR / 37 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIII/576/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.02.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1.

Zbyć w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne wymienione w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXIII/576/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.02.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Chorzów wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym usytuowane są budynki na rzecz najemców – w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć zasady ustalania ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku oraz ceny sprzedaży 1 m2 gruntu, na którym usytuowany jest budynek – przy sprzedaży na rzecz najemców:

 1. Ceną sprzedaży lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku jest wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
 2. Ceną sprzedaży 1 m2 gruntu jest wartość 1 m2 gruntu określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
  Cena sprzedaży 1 m2 gruntu stanowi podstawę do ustalenia ceny sprzedaży ułamkowej części gruntu lub opłat za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
 3. Udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz od ceny sprzedaży ułamkowej części gruntu lub pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w wysokości:
  a) 70 % w przypadku ratalnej spłaty ceny sprzedaży,
  b) 80% w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży.
 4.  Do kwoty ustalonej po udzieleniu bonifikaty, doliczyć:
  a) 80% wartości nakładów na ulepszenia* poniesione po 2004r. przez Miasto w lokalu mieszkalnym, pomieszczeniach przynależnych oraz częściach wspólnych budynku w udziale przypadającym na lokal będący przedmiotem sprzedaży, w przypadku gdy ich wartość przekracza 500,00 zł (słownie pięćset złotych) brutto – na dzień sporządzenia operatu szacunkowego, przy czym w wartości tych nakładów nie uwzględnia się nakładów na ulepszenia poniesione w lokalu mieszkalnym, który przydzielony został na skutek opróżnienia zajmowanego wcześniej lokalu mieszkalnego, z przyczyn nie leżących po stronie najemcy.
  b) wartość środków finansowych zgromadzonych przez Miasto na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej, w udziale przypadającym na lokal będący przedmiotem sprzedaży - na dzień sporządzenia protokołu rokowań.
 5. Udział wartości nakładów, o których mowa w ust. 4 lit. a) określa rzeczoznawca majątkowy na podstawie informacji otrzymanych od zarządcy.
 6. Udział wartości środków finansowych, o których mowa w ust. 4 lit. b) określa zarządca.
 7. Zobowiązać nabywcę lokalu mieszkalnego do zapłaty na rzecz Miasta – Zakładu Komunalnego PGM:
  a) wartości nakładów poniesionych przez Miasto na ulepszenia* w częściach wspólnych budynku w udziale przypadającym na lokal będący przedmiotem sprzedaży, w przypadku gdy ich wartość przekracza 500,00 zł (słownie pięćset złotych) brutto, wykonanych od dnia sporządzenia operatu szacunkowego do dnia zawarcia aktu notarialnego - pomniejszonych o wysokość środków zgromadzonych przez Miasto na funduszu remontowym na dzień sporządzenia protokołu rokowań,w udziale przypadającym na lokal będący przedmiotem sprzedaży,
  b) wartości środków finansowych zgromadzonych przez Miasto na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej, w udziale przypadającym na lokal będący przedmiotem sprzedaży – w okresie od dnia sporządzenia protokołu rokowań do dnia zawarcia aktu notarialnego.
 8. Wartości, o których mowa w ust. 7 rozlicza zarządca.

§ 3.

 1. Przyjąć jako zasadę występowanie z żądaniem zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, od nabywców lokali mieszkalnych, którzy zbyli lub wykorzystali lokal na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat licząc od dnia nabycia lokalu aktem notarialnym.
 2. Przedmiotowe żądanie nie dotyczy:
  a) przypadku zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej,
  b) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
  c) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.
 3. Obowiązek zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, dotyczy również osoby bliskiej, która zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia.

§ 4.

Ułamkowa część gruntu, na którym usytuowany jest budynek podlegać będzie sprzedaży tylko w przypadkach, gdy niemożliwe będzie oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

§ 5.

W przypadku ratalnej spłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego - ustalić oprocentowanie niespłaconej części ceny sprzedaży przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr OR/126/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22.11.2007r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/233/07 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.09.2007r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym są one usytuowane.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta d/s Gospodarczych.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

*pod pojęciem ulepszenia w niniejszym zarządzeniu rozumie się remonty bieżące, kapitalne i modernizacje.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Romana Bremer, dnia: 2009-02-27
utworzony: 19-02-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów