Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/48/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.253.2012 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 30.11.2012 R.

Zarządzenie Nr OR / 48 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr OR/46/09 z dnia 11.03.2009 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

§ 6 pkt 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń otrzymuje brzmienie:
„Pożyczki na cele mieszkaniowe, o których mowa w Rozdziale II § 2 pkt 3:

  • wnioski rozpatrywane są dwa razy w roku. Pracownik składa wniosek w Wydziale Budżetu i Analiz w terminie do 31 maja i 30 listopada danego roku. W razie zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie czy kradzież oraz w innych uzasadnionych przypadkach wnioski mogą być rozpatrywane w innym terminie.
  • wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym i zaopiniowaniu przez Komisję d/s opiniowania wniosków, której skład ustala Prezydent Miasta odrębnym zarządzeniem,

po zaopiniowaniu, o którym mowa wyżej, Wydział Budżetu i Analiz przedkłada wnioski do akceptacji Prezydentowi Miasta.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009r. roku.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący Rady Miasta
5. Naczelnicy Wydziałów
6. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Monika Libucka, dnia: 2009-03-18
utworzony: 04-03-2009 / modyfikowany: 19-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów