Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/56/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.253.2012 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 30.11.2012 R.

Zarządzenie Nr OR / 56 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 3 kwietnia 2009 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/46/09 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR/46/09 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów (zmienionego zarządzeniem Nr OR/48/09 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 marca 2009 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wnioski zgodne z Załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu składa się:

  • w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 do Wydziału Organizacyjnego i Kadr

  • w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 3, 4 i 5 do Wydziału Budżetu i Analiz.”

2) w § 9 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Za prawidłowe rozpatrzenie wniosku odpowiada Naczelnik Wydziału, do którego należy składać wniosek.

5. Wnioski w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 1 składane przez emerytów i rencistów na drukach innych niż Załącznik Nr 3 do regulaminu uznane będą za prawidłowe, jeżeli zawierać będą informację o wysokości dochodu.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopelosoba odpowiedzialna za treść: Barbara Paruzel, dnia: 2009-04-03
utworzony: 26-03-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów