Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/62/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.202.2011 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 23.12.2011 R.

Zarządzenie Nr OR / 62 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielanie zamówień publicznych.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 oraz art.33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591), w związku z:
 1. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),
 2. ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku- Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz.553 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197 poz. 1661 z późn. zm.)
 5. ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku- o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
 6. ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm,),
 7. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. nr 241 poz. 1762),
 8. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 . w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 188, poz. 1154 z późn. zm.),
 9. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 188, poz. 1154 z późn. zm.),
 10. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 241 poz. 1763),

oraz innych nie wymienionych wyżej aktów prawa polskiego jak i prawa Wspólnot Europejskich oraz wytycznych i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, sądów polskich i wyroków zespołów arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów realizujących zamówienia publiczne.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Chorzów.

§ 4.

Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr OR/49/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 01 czerwca 2004 r. z późn. zm. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 2. Zarządzenie Nr OR/47/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 czerwca 2006 r. ozmianie Zarządzenia Nr OR/49/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie podstawowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

1. Prezydent Miasta Chorzów,
2. Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów,
3. Sekretarz Miasta Chorzów,
4. Naczelnicy Wydziałów – wszyscy,
5. Przewodniczący Rady Miasta Chorzów,
6. a/a.

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

 

ZMIANY DO ZARZĄDZENIA:

- Zarządzenie Nr OR/145/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 listopada 2009 roku

- Zarządzenie Nr OR/32/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 lutego 2010 roku

- Zarządzenie Nr OR/94/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 lipca 2010 rokuosoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Budziaszek, dnia: 2009-04-27
utworzony: 06-04-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu