Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/64/2009

Zarządzenie Nr OR / 64 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 maja 2009 roku

w sprawie przyjęcia „Zasad przyznawania środków finansowych dla placówek oświatowych organizujących półkolonie zimowe i letnie dla uczniów”

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

zarządzam:

§ 1.

Przyjąć „Zasady przyznawania środków finansowych dla placówek oświatowych organizujących półkolonie zimowe i letnie dla uczniów” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR/7/2004 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie „Zasad przyznawania dofinansowania dla placówek oświatowych organizujących półkolonie zimowe i letnie – z przeznaczeniem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz o niskim statusie materialnym”.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydenta Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Monika Szczygieł, dnia: 2009-05-05
utworzony: 06-04-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów