Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/86/2009

Zarządzenie Nr OR / 86 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 lipca 2009 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie na lata 2008 – 2010 w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych metodą partyworking dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami i używających narkotyków” oraz powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), art. 35 i 35 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 Nr 14 poz. 89 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 131 poz. 1099).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chorzowie na lata 2008 – 2010 w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych metodą partyworking dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami i używających narkotyków”.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami i informacjami o przedmiocie konkursu ofert stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Konkurs przeprowadza komisja w składzie przewodniczący oraz 3 członków.

§ 4.

1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

1) Przewodniczący - Lidia Stuchlik Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

2) Członkowie:
a) Halina Hiltawska Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
b) Mariola Roleder Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
c) Bożena Gołkowska Inspektor Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Gołkowska, dnia: 2009-07-08
utworzony: 25-06-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów