Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/104/2009

Zarządzenie Nr OR / 104 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zasad organizacji dostępu do powiatowych baz danych krajowego systemu informacji o terenie prowadzonych w SIP-Chorzów oraz udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 7d, art. 24 ust. 4 i art. 40 ust. 3 pkt 3 i 3b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prowadzi w SIP-Chorzów powiatowe bazy danych krajowego systemu informacji o terenie:
  1) bazę danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
  2) bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
  3) bazę danych obiektów mapy zasadniczej,
  oraz Rejestr cen i wartości nieruchomości.
 2. Prezydent Miasta udziela upoważnienia do administrowania SIP-Chorzów osobom wyznaczonym przez Naczelnika Wydziału Informatyki.
 3. Prezydent Miasta udziela upoważnienia do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1 użytkownikom tj. pracownikom oraz innym osobom w zakresie określonym we wniosku tj. formularzu dostępu do powiatowych baz danych SIP-Chorzów stanowiącym integralną część upoważnienia.

§ 2.

 1. Do prowadzenia powiatowych baz danych oraz rejestru cen i wartości nieruchomości dopuszczeni mogą być użytkownicy upoważnieni przez Prezydenta Miasta na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Pracownicy Wydziałów, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chorzowie mają zapewniony nieodpłatnie bezpośredni dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w systemie KATASTER WZ.
 3. Do systemu KATASTER WZ w zakresie przeglądania bazy danych ewidencji gruntów i budynków dopuszczeni mogą być jedynie użytkownicy upoważnieni przez Prezydenta Miasta na wniosek przełożonych według wzoru zawartego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Oryginał upoważnienia wraz z wnioskiem przechowywany jest w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, a kopie odpowiednio w Wydziale Informatyki, Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz w Referacie Kadr w aktach osobowych.

§ 3.

 1. Naczelnicy Wydziałów, Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chorzowie zobowiązani są do weryfikacji dostępu podległych pracowników do powiatowych baz danych na podstawie rzeczywistych potrzeb uzasadniających posiadanie dostępu do SIP-Chorzów.
 2. Wydział Informatyki przeprowadza co najmniej raz w roku weryfikację dostępu do powiatowych baz danych w oparciu o informację o aktualnych użytkownikach SIP-Chorzów od Naczelników Wydziałów, Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie.
 3. O wynikach weryfikacji, o której mowa w ust. 2, Wydział Informatyki powiadamia  Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w formie listy użytkowników posiadających dostęp do SIP-Chorzów.

§ 4.

 1. Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest odpłatne i polega na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów lub sprzedaży ich kopii na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zamówień na mapy, materiały lub informacje z zasobu.

§ 5.

 1. Rzeczoznawcy majątkowi dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości mają możliwość dostępu do danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości oraz  wglądu do aktów notarialnych i wyciągów z operatów szacunkowych w module systemu „Kataster  RCiWN dla rzeczoznawców”. 
 2. Dostęp rzeczoznawców majątkowych do przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1 może być udzielony wyłącznie na podstawie zamówień na wgląd do materiałów zasobu dla celów związanych z szacowaniem nieruchomości.
 3. Do modułu systemu „Kataster  RCiWN dla rzeczoznawców” dopuszczeni mogą być jedynie rzeczoznawcy majątkowi, którym po zarejestrowaniu w systemie automatycznie został przydzielony systemowy identyfikator kodu dostępu.
 4. Rejestrację zamówień, o których mowa w ust. 2, oraz dostęp rzeczoznawców majątkowych do modułu systemu „Kataster RCiWN dla rzeczoznawców” zapewnia Wydział Geodezji
  i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Chorzowie.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych.

§ 8.

Wydane upoważnienia do dostępu do powiatowych baz danych krajowego systemu informacji o terenie prowadzonych w SIP-Chorzów zachowują ważność. Nowe upoważnienia, wydane zgodnie z niniejszym zarządzeniem wchodzą w życie z dniem wydania. 

§ 9.

Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr OR/74/03 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie zasad organizacji dostępu do powiatowych baz danych krajowego systemu informacji o terenie w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP-Chorzów) oraz udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Zarządzenie Nr OR/13/04 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 lutego 2004 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR/74/03 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie zasad organizacji dostępu do powiatowych baz danych krajowego systemu informacji o terenie w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP-Chorzów) oraz udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

/-/mgr inż. Marek  Kopel 

Rozdzielnik

1. Prezydent Miasta

2. Zastępcy Prezydenta Miasta

3. Sekretarz Miasta

4. Przewodniczacy Rady Miasta

5. Naczelnicy Wydziałów-wszyscy

6. Dyrektor MZUiM

7.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

8. a/a

 

 

UWAGA:

Załączniki do Zarządzenia do użytku wewnętrznego osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-08-07
utworzony: 17-07-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów