Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/110/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/38/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.02.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 110 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/93/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 października 2008 roku o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR/59/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2008 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr OR/78/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2008 roku.

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, którego tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR/93/08 Prezydenta Miasta Chorzów dnia 29 października 2008 roku o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR/59/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2008 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr OR/78/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale VI § 13 w ust. 3 po punkcie 7 dodaje się punkt 8 w brzmieniu: „8) Biuro Promocji i Rozwoju Miasta”

2) w Rozdziale VI § 21 po punkcie 5 dodaje się punkt 6 w brzmieniu: „6) Biuro Prasawe (PRS)”

3) w Rozdziale VI § 21 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: „7) Biuro Promocji i Rozwoju Miasta (ROZ)”,

4) w Rozdziale VIII § 27 w pkt 5 wyrazy „Referatu Polityki Informacyjnej” zastępuje się wyrazami „Biura Prasowego”,

5) w Rozdziale IX § 31 otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Wydziału Działalności Gospodarczej należy:

1. Planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych w zakresie następujących rodzajów dochodów:
1) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) opłaty targowe,
3) opłaty za dokumenty na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy,
4) opłaty za dokumenty na transport drogowy taksówką.

2. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie następujących rodzajów wydatków:
1) zakup materiałów dotyczących pracy komisji egzaminacyjnej kandydatów na taksówkarzy,
2) wynagrodzenie obsługi biurowej i członków komisji egzaminacyjnej kandydatów na taksówkarzy,
3) wynagrodzenia dla podmiotów udzielających pomocy osobom bezrobotnym przy podejmowaniu przez nie działalności gospodarczej (np. Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o).

3. Formułowanie założeń polityki miasta w zakresie:
1) ustalania dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
2) obrotu materiałami pirotechnicznymi oraz zabawkami z zastosowaniem środków pirotechnicznych,
3) lokalizacji ośrodków gier (salonów gier) na automatach,
4) ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
5) prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych, złom pochodzący z infrastruktury komunalnej oraz źródeł pochodzenia prowadzonego przez przedsiębiorców skupu złomu na terenie miasta,
6) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
7) określenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
8) określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych, zakładów usługowych na terenie miasta,
9) udzielania pomocy osobom bezrobotnym przy podejmowaniu działalności gospodarczej we współpracy z innymi podmiotami (np. Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o.),
10) kształtowania wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie,
11) aktywizacja zawodowa mieszkańców miasta.

4. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki miasta:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady z zakresu:
a) ustalania dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
b) obrotu materiałami pirotechnicznymi oraz zabawkami z zastosowaniem środków pirotechnicznych,
c) opinii dotyczącej lokalizacji ośrodków gier (salonów gier) na automatach,
d) ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
e) prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych, złom pochodzący z infrastruktury komunalnej oraz ewidencji źródeł pochodzenia prowadzonego przez przedsiębiorców skupu złomu na terenie miasta,
f) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży,
g) określania zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów,
h) określania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta,
i) uzgodnienia wartości jednego punktu dla ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie,
j) przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektów w ramach sektorowych programów operacyjnych,
2) bieżąca kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4) kontrola w zakresie zgodności wykonywania krajowego transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielanej licencji lub zaświadczenia,
5) kontrola pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
6) nadzór nad funkcjonowaniem targowisk stałych i na terenach poza nimi, w tym kontrole poboru opłaty targowej, oznakowania stanowisk handlowych oraz uwidaczniania cen towarów,
7) opracowywanie i wykonywanie umów w zakresie udzielania pomocy osobom bezrobotnym przy podejmowaniu działalności gospodarczej we współpracy z innymi podmiotami (np. Centrum Przedsiębiorczości),
8) współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie przepływu korespondencji pomiędzy członkami Rady oraz Urzędami.

5. Prowadzenie postępowania w następujących sprawach z zakresu administracji publicznej:
1) opiniowanie nowych lokalizacji targowisk przy współpracy z Wydziałem Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
2) wydawanie, odmowa, zmiana, wygaśnięcie i cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w tym zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
3) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
4) wydanie licencji i wypisów z nich (z wyjątkiem taksówek), zmiana wygaśnięcie, cofnięcie, odmowa wydania licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (w tym taksówkami) oraz wydawanie zaświadczeń i wypisów z nich, zmiana, cofnięcie, odmowa wydania zaświadczenia na transport drogowy na potrzeby własne,
5) wydawanie zaświadczeń o wpisie, zmianie w ewidencji działalności gospodarczej,
6) wydawanie decyzji o odmowie, wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
7) wydawanie decyzji w sprawie zaszeregowania lub odmowy zaszeregowania obiektu hotelarskiego, w sprawie świadczenia usług hotelarskich,
8) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń potwierdzających aktualność wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
9) wydawanie zaświadczeń o dokonywaniu stosownej raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
10) wydawanie duplikatów decyzji, zaświadczeń oraz wtórników licencji.

6. Wykonywanie następujących czynności materialno – technicznych:
1) prowadzenie rejestru zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
2) prowadzenie rejestru stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
3) prowadzenie rejestru zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
4) prowadzenie rejestru licencji na krajowy transport drogowy,
5) prowadzenie rejestru zaświadczeń na krajowy transport drogowy na potrzeby własne,
6) prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
7) gromadzenie i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach nie rejestrowanych przez tut. organ ewidencyjny otrzymywanych z innych miast oraz z KRS,
8) na podstawie posiadających rejestrów wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą do roku 1939 oraz od roku 1945,
9) gromadzenie informacji o miejscu przechowywania dokumentów archiwalnych jednostek, które zostały zlikwidowane zgodnie z przepisami prawa,
10) organizowanie pracy komisji egzaminacyjnej taksówkarzy w zakresie krajowego transportu drogowego,
11) przeprowadzanie wizji, oględzin w terenie,
12) przygotowywanie sprawozdań zbiorczych z udzielonej pomocy publicznej,
13) weryfikacja osób bezrobotnych, którym udzielono pomocy przy podejmowaniu działalności gospodarczej (np. Centrum Przedsiębiorczości),
14) zabezpieczanie posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia w materiały spożywczo-techniczne,
15) obsługa i kontrola prawidłowego przepływu informacji i korespondencji pomiędzy Urzędem Miasta, Wydziałem Działalności Gospodarczej a Powiatowym Urzędem Pracy,
16) przygotowywanie wniosków o przyznanie rent szkoleniowych dla osób bezrobotnych,
17) prowadzenie rejestru osób ubiegających się o przyznanie renty szkoleniowej,
18) prowadzenie korespondencji w sprawie przyznania świadczeń rentowych pomiędzy Urzędami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
19) obsługa organizacyjna przepływu informacji i dokumentów w sprawie kontroli zatrudnienia i przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

7. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:
1) nadzór nad realizacją przedsięwzięć mających na celu uzupełnienie stanu rezerw państwowych, mobilizacyjnych i stanów zastrzeżonych rezerw gospodarczych.

8. Sprawowanie w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy.

6) w Rozdziale IX § 32 ust. 7 punkty 26), 61) i 65) skreśla się.

7) w Rozdziale IX § 37 ust. 8 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: „4) Referat Księgowości Podatkowej (oznaczenie akt KW. IV)”.

8) w Rozdziale IX § 38 otrzymuje brzmienie:

„Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr należy:

1. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie następujących rodzajów wydatków:
1) wydatki osobowe,
2) koszty szkolenia delegowanych pracowników,
3) szkolenia bhp,
4) studia pracownicze,
5) badania lekarskie i szczepienia ochronne, refundacja kosztów zakupu okularów ochronnych przez pracowników.

2. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki informacyjnej miasta:
1) nadzór i koordynacja informacji wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej,

3. Wykonywanie następujących czynności materialno - technicznych:
1) prowadzenie ewidencji poleceń służbowych,
2) prowadzenie ewidencji i wydawanie delegacji służbowych,
3) prowadzenie zbioru zarządzeń Prezydenta,
4) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
5) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
6) prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji radnych,
7) prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców,
8) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych,
9) prowadzenie zbioru dokumentów związanych z udziałem miasta w związkach komunalnych, porozumieniach międzygminnych, stowarzyszeniach, spółkach itp.,
10) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych udzielanych przez Miasto,
11) prowadzenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze.

4. Wykonywanie następujących rodzajów wizji, przeglądów i inspekcji:
1) kontrola wewnętrzna Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta,
2) kontrola bhp w gmachu Urzędu,

5. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządzeń Prezydenta dotyczących organizacji urzędu i innych – w zakresie działalności wydziału,
2) koordynowanie opracowań i sprawozdań dotyczących działalności Urzędu,
3) analiza oświadczeń majątkowych składanych przez osoby zobowiązane.

6. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta:
1) prowadzenie spraw osobowych Prezydenta i jego zastępców oraz pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych miasta, w tym służby przygotowawczej,
2) koordynacja udziału pracowników w szkoleniach,
3) koordynacja i zlecanie przeprowadzania szkoleń bhp dla pracowników Urzędu,
4) obsługa biurowa sekretariatów Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Sekretarza,
5) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji Urzędu w czasie stanu wyjątkowego i wojennego,

7. W ramach wydziału działają:
1) Referat Organizacyjny (oznaczenie akt: OR.I),
2) Referat Kontroli Wewnętrznej (oznaczenie akt: OR. II),
3) Referat Kadr (oznaczenie akt: OR. III).

9) w Rozdziale IX po § 51a dodaje się § 51b w brzmieniu:

„§ 51b. Do zadań Biura Prasowego należy:

1. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie następujących rodzajów wydatków:
1) miesięcznik samorządowy „Wspólny Chorzów”,
2) broszury , wkładki tematyczne, reklama prasowa,
3) materiały promocyjne: foldery, albumy, itp.,
4) programy telewizyjne, audycje radiowe,
5) witryna internetowa miasta.

2. Formułowanie założeń polityki informacyjnej Miasta Chorzów.

3. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki informacyjnej miasta:
1) podejmowanie i organizowanie działań w celu informowania społeczeństwa o pracy organów miasta oraz jednostek pomocniczych i organizacyjnych miasta,
2) monitorowanie informacji prasowych dotyczących Chorzowa, ich archiwizowanie i reagowanie na krytykę prasową,
3) udzielanie odpowiedzi na zapytania dziennikarzy,
4) organizowanie konferencji prasowych,
5) redagowanie i dystrybucja Biuletynu Urzędowego,
6) ustalanie metod oraz środków realizacji polityki informacyjnej Miasta,
7) organizowanie pracy i udział w pracach Rady Programowej miesięcznika samorządowego „Wspólny Chorzów”,
8) prowadzenie procedur w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
9) redagowanie materiałów i obsługa strony internetowej Miasta Chorzów,
10) czuwanie nad właściwym wykorzystaniem tablic informacyjnych w gmachu Urzędu i usytuowanych na terenie miasta i stanowiących jego własność,
11) organizowanie patronatów medialnych.

4. Wykonywanie następujących czynności materialno - technicznych:
1) prowadzenie rejestru wniosków na używanie herbu Miasta.

9) w Rozdziale IX po § 51b dodaje się § 51c w brzmieniu:

„§ 51c. Do zadań Biura Promocji i Rozwoju Miasta należy:

1. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie wydatków związanych z:
1) opracowywaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych miasta,
2) wydarzeniami i działaniami promującymi miasto,
3) uczestnictwem w imprezach targowych i wystawienniczych,
4) wsparciem rozwoju gospodarczego miasta i lokalnej przedsiębiorczości,
5) współpracą z jednostkami, organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i województwa, a realizującymi zadania o charakterze szeroko pojętej promocji,

2. Formułowanie założeń polityki miasta w zakresie :
1) kreowania pozytywnego wizerunku miasta,
2) inwestycji o charakterze gospodarczym,
3) inicjowania i realizowania wszelkich działań zmierzających lub sprzyjających rozwojowi gospodarczemu miasta i wzrostowi jego konkurencyjności,

3. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki miasta :
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta z zakresu:
a) regulaminu konkursu na wyrób i usługę Miasta Chorzów,
b) programów rozwojowych miasta Chorzów,
2) obsługa organizacyjna konkursów promujących rozwój gospodarczy miasta pod patronatem: Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta Miasta, Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarczych,
3) dbałość o reklamę i informację w mediach,
4) inicjowanie i monitorowanie wszelkich działań o charakterze promocyjno-informacyjnym w mieście i współpraca z mediami w tym zakresie,
5) przygotowywanie i organizowanie oprawy promocyjnej imprez z udziałem miasta,
6) organizowanie stoisk promocyjnych na imprezach targowych i wystawienniczych,
7) organizacja konferencji tematycznych związanych z promocją i rozwojem miastem,
8) przygotowywanie wydawnictw i innych materiałów informacyjnych i reklamowych,
9) współpraca z mediami ogólnokrajowymi w zakresie publikacji ogłoszeń i reklam promocyjnych i ofertowych,
10) pozyskiwanie do współpracy podmiotów działających na terenie miasta,
11) współpraca z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi i gospodarczymi,
12) współdziałanie przy opracowywaniu i realizacji programów rozwojowych miasta,
13) koordynacja działań o charakterze metropolitalnym,
14) analizowanie przydatności terenów przeznaczonych pod inwestycje,
15) współpraca z ośrodkami promocyjnymi i wspierającymi małą i średnią przedsiębiorczość,
16) przygotowywanie materiałów na stronę internetową miasta w zakresie rozwoju i promocji miasta,
17) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
18) prowadzenie spraw związanych z organizacją kiermaszu bożonarodzeniowego.

4. Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych:
1) zlecanie wykonania materiałów i gadżetów promocyjnych,
2) prowadzenie ewidencji wydatkowania materiałów reklamowych,
3) przygotowywanie opracowań i wydawnictw związanych z zakresem zadań Biura,
4) przygotowywanie kompleksowych ofert inwestycyjnych miasta, obsługa inwestora,
5) realizacja i koordynacja zawartych umów.

5. Wykonywanie następujących zadań i czynności na rzecz Urzędu Miasta
1) współpraca przy realizacji zadań promocyjnych z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

§ 2.

Schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Naczelników Wydziałów zobowiązuje się do podania do wiadomości pracowników tekstu niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Skarbnik Miasta
5. Przewodniczący Rady Miasta
6. Naczelnicy Wydziałów – wszyscy
7. a/a

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - schemat organizacyjny UM Chorzów ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-08-25
utworzony: 12-08-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów