Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/111/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/36/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 15.02.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 111 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o zmianie: Zarządzenia nr OR/81/2009 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu nr OR/81/2009 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Rozdziale I § 5 pkt 3) po wyrazie „prawnych” dodaje się wyrazy: „Rzecznika Prasowego, Kierownika Biura”.
 2. W załączniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania – Tabeli stanowisk, kategorii zaszeregowania oraz stawki dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk i wymaganych kwalifikacji:
  1) w wierszu 6 po wyrazach „Audytor Wewnętrzny” dodaje się przecinek oraz wyrazy „Główny Księgowy”,
  2) w wierszu 10 po wyrazach „Kierownik Referatu” dodaje się przecinek oraz wyraz „Biura”,
  3) dodaje się wiersz 13a: Miejski Konserwator Zabytków, kategoria zaszeregowania XV-XVIII, stawka dodatku funkcyjnego: 7, wykształcenie: wg odrębnych przepisów.
 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu wynagradzania – Tabela stawek dodatku funkcyjnego -otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 4. W załączniku nr 4 do Regulaminu wynagradzania – Regulaminie premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miasta Chorzów w pkt 2 w lit. ł liczbę „40” zastępuje się liczbą „45”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Skarbnik Miasta
5. Przewodniczący Rady Miasta
6. Pracownicy UM – wszyscy
7. a/a

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-08-27
utworzony: 12-08-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu