Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/115/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/90/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 13.07.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 115 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 września 2009 roku

w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta Chorzów oraz jednostki organizacyjne Miasta Chorzów

Działając na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 – z póź. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694- z późn. zm), art.9 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz.654- z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 142, poz.1020- z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 1999r. Nr 112, poz.1317 – z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadzić zasady prowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez urząd oraz jednostki organizacyjne Miasta Chorzów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszego zarządzenia są Naczelnicy wydziałów i Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Traci moc:

1. Zarządzenie Nr OR/78/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta Chorzów oraz jednostki organizacyjne Miasta i Skarbu Państwa.

2. Zarządzenie Nr OR/10/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 stycznia 2008 roku o zmianie: Zarządzenia Nr OR/78/07 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów ewidencji majątku trwałego Miasta Chorzów i Skarbu Państwa oraz nie będącego jego majątkiem, użytkowanego lub zarządzanego przez Urząd Miasta Chorzów oraz jednostki organizacyjne Miasta i Skarbu Państwa.

§ 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 04.09.2009 r.

Prezydent Miata

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Skarbnik Miasta
5. Przewodniczący Rady Miasta
6. Naczelnicy Wydziałów – wszyscy
7. a/a

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załączniki - druki ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:

- Zarządzenie Nr OR/18/2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dn. 20.01.2010 r.osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Hohuł-Musiała, dnia: 2009-09-04
utworzony: 12-08-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów