Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/131/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/36/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 15.02.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 131 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 października 2009 roku

o zmianie: Zarządzenia nr OR/81/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr OR/81/2009 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 6 zdanie pierwsze oznacza się jako ust. 1, po którym dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
  „2. Pracownicy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50 poz.398) mogą być nadal zatrudniani na tych samych stanowiskach”.
 2. § 8 otrzymuje brzmienie:
  „1. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikom dla których w załączniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania przewiduje się ten dodatek.
  2. Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.”
 3. W rozdziale 2 dodaje się § 12 w brzmieniu:
  ”§ 12. Pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy za czas pełnionego dyżuru przysługuje wynagrodzenie w wysokości do 60% wynagrodzenia miesięcznego pracownika.”
 4. § 13 otrzymuje brzmienie:
  „1. Za wykonywanie czynności poza normalnymi godzinami pracy, na polecenie bezpośredniego przełożonego, w dni powszednie od poniedziałku do soboty:
  a/ funkcjonariuszom Straży Miejskiej wykonującym czynności służbowe w terenie przy zabezpieczeniu festynów i innych uroczystości organizowanych przez Prezydenta,
  b/ kierowcom samochodów służbowych Urzędu,
  c/ portierom,
  d/ pracownikom Wydziału Księgowości i Windykacji obsługującym kasy Urzędu w okresie wzmożonej ilości wpłat (terminy płatności podatku od nieruchomości, koncesji na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych),
  e/ pracownikom Wydziału Kultury i Sportu wykonującym pracę przy festynach i innych uroczystościach organizowanych przez Prezydenta,
  f/ pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego zajmującym się obsługą ślubów w okresie od czerwca do września
  może być przyznany przez Prezydenta dodatek motywacyjny.
  2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości 50% wynagrodzenia w przeliczeniu za godzinę wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika w miesiącu, w którym godziny te zostały wypracowane i pomnożony przez ilość wypracowanych godzin nadliczbowych.
  3. Dodatek przyznaje Prezydent na umotywowany wniosek naczelnika.
  4. W uzasadnionych przypadkach Prezydent może przyznać dodatek, o którym mowa w ust. 1 innym pracownikom.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania jego treści do wiadomości pracowników za pośrednictwem systemu SODiS.
 2. Naczelnika Wydziału Administracyjnego zobowiązuje się do poinformowania o treści Zarządzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
 3. Komendanta Straży Miejskiej zobowiązuje się do poinformowania o treści zarządzenia funkcjonariuszy Straży.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Skarbnik Miasta
5. Przewodniczący Rady Miasta
6. Pracownicy UM – wszyscy
7. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Barbara Paruzel, dnia: 2009-10-16
utworzony: 07-10-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów