Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/134/2009

Zarządzenie Nr OR / 134 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzowa
z dnia 21 października 2009 roku

w sprawie: przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji wszystkich aktywów jednostki.

Na podstawie art. 31 i 33, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.), art. 26 i art.27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694- z późn. zm.) oraz Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.I-0137a/36/96 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów, w zakresie inwentaryzacji.

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzację wszystkich aktywów jednostki w terminie do dnia 15 stycznia 2010 roku.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1, zlecam stałej komisji inwentaryzacyjnej powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów nr OR/118/2009 z dnia 11 września 2009 roku.

§ 3.

Inwentaryzacją należy objąć wszystkie aktywa jednostki zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r., o rachunkowości /Dz.U z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późń. zm./

§ 4.

Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2009r.

§ 5.

 1. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej powołuje członków Zespołu Spisowego. Skład Zespołu Spisowego wymaga zgody Prezydenta Miasta.
 2. W skład zespołu spisowego nie może być powołana osoba materialnie odpowiedzialna za stan objętych spisem składników majątku, prowadząca ewidencję składników majątkowych, podlegających spisowi.
 3. Naczelników Wydziałów zobowiązuję do:
  1) oddelegowania pracowników wyznaczonych do prac w Zespołach Spisowych, na czas określony w § 1,
  2) udostępnienia Zespołowi Spisowemu pomieszczeń Wydziału, w celu przeprowadzenia spisu oraz do wskazania wyposażenia oraz wszystkich środków trwałych użytkowanych przez dany Wydział.

§ 6.

Zobowiązuję komisję do:

 1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
 2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej w urzędzie Miasta Chorzów,
 3. dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
 4. sporządzenia protokołu z rozliczenia inwentaryzacji,
 5. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 11 stycznia 2010r.

§ 7.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji oraz dotrzymaniem terminu, o którym mowa w § 1 sprawować będzie Skarbnik Miasta.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

 1. Prezydent Miasta

 2. Zastępcy Prezydenta

 3. Sekretarz Miasta

 4. Przewodniczący RM

 5. Naczelnicy Wydziałów – wszyscy

 6. Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

 7. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Anna Kasperska, dnia: 2009-10-21
utworzony: 07-10-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów