Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/135/2009

Zarządzenie Nr OR / 135 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów - Szefa Obrony Cywilnej

z dnia 21 października 2009 r.

w sprawie: opracowania miejskiego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241 poz.2416), § 3 pkt 2, 8-11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96 poz. 850 z 2002 r.) oraz Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

zarządzam co następuje:

§ 1.

W celu przygotowań obronnych miasta Chorzów na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny zarządzam opracować: „Plan ewakuacji (przyjęcia) III stopnia dla miasta Chorzów” zwany dalej „Planem ewakuacji”.

§ 2.

Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników zakładów pracy, jednostek organizacyjnych miasta Chorzów do współpracy przy opracowaniu, ustalonych w „Planie ewakuacji”, dokumentów stosownie do swoich kompetencji i zadań, w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 3.

Zasady realizacji zadań związanych z ewakuacją III stopnia określają – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia _ Wytyczne Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów w sprawie zasad opracowania miejskiego „Planu ewakuacji”.

§ 4.

Termin wdrożenia „Planu ewakuacji” wyznaczam na dzień 29 stycznia 2010r.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 6.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Bogna Śledzik, dnia: 2009-10-21
utworzony: 07-10-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów