Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/136/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.157.2012 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 1.08.2012 R.

Zarządzenie Nr OR / 136 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 października 2009 roku

o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/72/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami) oraz art. 772 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/72/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów, zmienionym Zarządzeniem Nr OR/95/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 lipca 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zasady wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, będących jednostkami organizacyjnymi Miasta Chorzów, posiadających osobowość prawną określają przepisy rozporządzenia Ministra Kultury wydane na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.”

2)  § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Premia przysługuje za dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego.”

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

1. Prezydent Miasta,
2. Zastępcy Prezydenta Miasta,
3. Sekretarza Miasta,
4. Naczelnik Wydziału Finansowego,
5. Naczelnik Wydziału Inwestycji Komunalnych i Remontów,
6. Naczelnik Wydziału Edukacji,
7. Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej,
8. Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu,
9.Kierownicy jednostek organizacyjnych.osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Oleksy, dnia: 2009-10-26
utworzony: 16-10-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów