Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/139/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.195.2011 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 22.12.2011 R.

Zarządzenie nr OR / 139 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 5 listopada 2009 roku

o zmianie: Zarządzenia OR/45/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2002r Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz rozdz. IV §9 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów (Zarządzenie nr OR/93/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 października 2008r. o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów – z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza

§ 1.

W zarządzeniu nr OR/45/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r.:

1) wprowadza się zmianę § 5 punkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„Komisja po dokonaniu oględzin proponowanego do likwidacji składnika majątku ustala przyczyny powstania jego zużycia bądź uszkodzenia, rozważa zasadność jego likwidacji oraz sporządza protokół likwidacji składników majątku ruchomego stanowiący Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.”
2) dodaje się Załącznik nr 5 „Protokół likwidacji składników niematerialnych majątku ruchomego”.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący RM
5. Naczelnicy Wydziałów – wszyscy
6. a/a

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Preficz, dnia: 2009-11-05
utworzony: 16-10-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów