Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/144/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/36/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 15.02.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 144 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 listopada 2009 roku

o zmianie: Zarządzenia nr OR/81/2009 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Zarządzeniu nr OR/81/2009 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1. W rozdziale 2 § 11 ustęp 2 punkt 2 skreśla się wyrazy: „lub aktu powołania”.
 2. W rozdziale 2 § 12 otrzymuje brzmienie: „Pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy za czas pełnionego dyżuru przysługuje wynagrodzenie w wysokości do 60% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi po upływie 14 dni od podania treści zarządzenia do wiadomości pracowników za pośrednictwem systemu SODiS.

 Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:

 1. Prezydent Miasta

 2. Zastępcy Prezydenta

 3. Sekretarz Miasta

 4. Skarbnik Miasta

 5. Przewodniczący Rady Miasta

 6. Pracownicy UM – wszyscy

 7. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Barbara Błońska, dnia: 2009-11-17
utworzony: 29-10-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów