Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/158/2009

Zarządzenie Nr OR / 158 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 grudnia 2009 roku

w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.04.2009r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi oraz uchwały Nr XLIII/831/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.11.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1.

Zbyć w trybie bezprzetargowym lokale mieszkalne wymienione w załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIII/831/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.11.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 2.

Udzielić bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz od ceny sprzedaży ułamkowej części gruntu lub pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w wysokości:
a) 70 % w przypadku ratalnej spłaty ceny sprzedaży,
b) 80 % w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży.

§ 3.

 1. Do kwoty ustalonej po udzieleniu bonifikaty, doliczyć:
  a) 80% wartości nakładów na ulepszenia* poniesione po 2004r. przez Miasto w lokalu mieszkalnym, pomieszczeniach przynależnych oraz częściach wspólnych budynku w udziale przypadającym na lokal będący przedmiotem sprzedaży, w przypadku gdy ich wartość przekracza 500,00 zł (słownie pięćset złotych) brutto – na dzień sporządzenia operatu szacunkowego, przy czym w wartości tych nakładów nie uwzględnia się nakładów na ulepszenia poniesione w lokalu mieszkalnym, który przydzielony został na skutek opróżnienia zajmowanego wcześniej lokalu mieszkalnego, z przyczyn nie leżących po stronie najemcy.
  b) wartość środków finansowych zgromadzonych przez Miasto na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej, w udziale przypadającym na lokal będący przedmiotem sprzedaży - na dzień sporządzenia protokołu rokowań.
 2. Udział wartości nakładów, o których mowa w ust. 1 lit. a) określa rzeczoznawca majątkowy na podstawie informacji otrzymanych od zarządcy.
 3. Udział wartości środków finansowych, o których mowa w ust. 1 lit. b) określa zarządca.
 4. Zobowiązać nabywcę lokalu mieszkalnego do zapłaty na rzecz Miasta – Zakładu Komunalnego PGM:
  a) wartości nakładów poniesionych przez Miasto na ulepszenia* w częściach wspólnych budynku w udziale przypadającym na lokal będący przedmiotem sprzedaży, w przypadku gdy ich wartość przekracza 500,00 zł (słownie pięćset złotych) brutto, wykonanych od dnia sporządzenia operatu szacunkowego do dnia zawarcia aktu notarialnego - pomniejszonych o wysokość środków zgromadzonych przez Miasto na funduszu remontowym na dzień sporządzenia protokołu rokowań, w udziale przypadającym na lokal będący przedmiotem sprzedaży,
  b) wartości środków finansowych zgromadzonych przez Miasto na funduszu remontowym wspólnoty mieszkaniowej, w udziale przypadającym na lokal będący przedmiotem sprzedaży – w okresie od dnia sporządzenia protokołu rokowań do dnia zawarcia aktu notarialnego.
 5. Wartości, o których mowa w ust. 4 rozlicza zarządca.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta d/s Gospodarczych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

*pod pojęciem ulepszenia w niniejszym zarządzeniu
rozumie się remonty bieżące, kapitalne i modernizacje.osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Pampuch, dnia: 2009-12-18
utworzony: 18-12-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów