Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/159/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/38/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 17.02.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 159 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 23 grudnia 2009 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/93/2008 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 października 2008 roku o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR/59/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2008 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr OR/78/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2008 roku.

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, którego tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR/93/08 Prezydenta Miasta Chorzów dnia 29 października 2008 roku o zmianie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR/59/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2008 roku, zmienionego Zarządzeniem Nr OR/78/08 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 września 2008 roku
wprowadza się następujące zmiany:\

  1. Rozdział IX § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:

1. Planowanie oraz bieżące monitorowanie dochodów budżetowych w zakresie następujących rodzajów dochodów:
1)
sprzedaż nieruchomości,
2)
oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
3)
wydzierżawianie nieruchomości,
4)
przekształcanie prawa użytkowania wieczystego we własność,
5)
obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
6)
oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
7)
rozliczenia wynikające ze zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
8)
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego („renta planistyczna”),
9)
opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości,
10)
opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej,
11)
dodatkowe opłaty roczne z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości,
12)
opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników oraz ubezpieczenia budynków rolniczych, upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
13)
odsetki karne,
14)
inne wynikające z zakresu działania.

2. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie następujących rodzajów wydatków:
1) wykup i wywłaszczenia nieruchomości,
2)
odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
3)
wydzierżawianie nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
4) administrowanie targowiskami,
5)
wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
6)
zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania SIP,
7)
usługi niematerialne,
8)
inne opłaty wynikające z zakresu działania.

3. Formułowanie założeń polityki miasta w zakresie projektów dotyczących gospodarowania mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

4. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki miasta:
1) opracowywanie, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i wykonywanie podjętych uchwał w zakresie gospodarki nieruchomościami,
2)
opracowywanie, przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta i wykonywanie obowiązujących zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie gospodarki nieruchomościami,
3)
realizacja decyzji Prezydenta Miasta w zakresie gospodarki nieruchomościami.

5. Planowanie i organizowanie realizacji zadań w następujących dziedzinach:
1) geodezji,
2)
gospodarki nieruchomościami,
3)
rolnictwa.

6. Wykonywanie następujących czynności w zakresie planowania i realizacji zadań -
a)
w zakresie geodezji:
1)
regulacja stanów prawnych dróg publicznych,
2)
wykonywanie prac związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa,
3)
prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
4)
gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
5)
zakładanie szczegółowej osnowy geodezyjnej,
6)
prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7)
koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
8)
prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
9)
dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
10)
prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
11)
prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
12)
prowadzenie rejestru cen nieruchomości, określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości, określonych w wyciągach z operatów szacunkowych,
13)
przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,
14)
prowadzenie i aktualizacja ewidencji nazw ulic, placów i skwerów,
15)
prowadzenie i aktualizacja ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości,
16)
prowadzenie powiatowych baz danych SIP-Chorzów w zakresie danych obligatoryjnych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
17)
zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej w formie numerycznej,
18)
planowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych związanych z informatyzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
19)
współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu uczestniczącymi w budowie i rozwoju systemu SIP-Chorzów,
20)
obsługa wymiany danych SIP-Chorzów z gestorami sieci uzbrojenia technicznego terenu,
21)
wspomaganie zadań wydziałów poprzez udostępnienie mapy numerycznej i powiatowych baz danych w SIP-Chorzów,
22)
wykonywanie tematycznych opracowywań map w SIP-Chorzów na potrzeby administracji samorządowej,
23)
publikacja i zarządzanie danymi przestrzennymi w internetowej mapie Chorzowa,

b)
w zakresie gospodarki nieruchomościami:
1)
ewidencjonowanie zasobu nieruchomości i planowanie jego wykorzystania,
2)
przygotowywanie propozycji Prezydentowi Miasta w sprawie nabywania, zbywania, zamiany, darowizny, wydzierżawiania, oddawania w trwały zarząd i obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz naliczania opłat związanych z gospodarką nieruchomościami,
3)
przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie nabywania, zbywania, zamiany, darowizny, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
4)
przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zbywania, zamiany, rozwiązywania prawa użytkowania wieczystego, skracania okresów trwania użytkowania wieczystego, obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi i innych związanych z bieżącą realizacją zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami,
5)
zlecanie szacowań i inwentaryzacji nieruchomości, podziałów geodezyjnych, wznowień granic geodezyjnych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych oraz tłumaczeń, wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej,
6)
przygotowywanie i udział w przetargach, rokowaniach i negocjacjach w sprawie zbycia, wydzierżawiania i użytkowania nieruchomości,
7)
wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń i wnioskowanie o dokonanie zmian w księgach wieczystych,
8)
bieżąca współpraca z Zakładem Komunalnym PGM dotycząca zarządu nieruchomościami.

c)
w zakresie rolnictwa:
1)
wykonywanie zadań w zakresie przeprowadzania spisów rolnych,
2) coroczna weryfikacja gospodarstw rolnych i przeprowadzanie kwartalnych kontrolnych spisów zwierząt,
3)
wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów do Izb Rolniczych,
4)
współpraca z organizacjami rolniczymi, w tym Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
5)
organizacja szkoleń dla rolników,
6)
prowadzenie spraw z zakresu bezpośrednich dopłat unijnych dla rolników,
7)
wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w gospodarstwie rolnym do celów rentowych i inne na wniosek,
8)
udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego,
9)
prowadzenie spraw związanych z kontrolą spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników oraz umowy ubezpieczenia budynków rolniczych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
10)
prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia mowy ubezpieczenia OC rolników oraz umowy ubezpieczenia budynków rolniczych,
11)
prowadzenie spraw związanych z kontrolą spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
12)
prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia mowy ubezpieczenia upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich,
13)
wykonywanie zadań związanych z użytkowaniem gruntów rolnych i produkcją gospodarstw rolnych,
14)
przekazywanie gruntów przeznaczonych na rodzinne ogrody działkowe i zawieranie umów cywilno-prawnych,
15)
wydzierżawianie gruntów pod drobne uprawy i ogrody przydomowe,
16)
wnioski w sprawie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych,
17)
nakazywanie właścicielom gruntów wykonanie zadań wynikających z przepisów o ochronie roślin uprawnych,
18)
zatwierdzanie planów gospodarowania na gruntach,
19)
plany dotyczące zasiewów oraz ochrona roślin: nawożenie, opryski, zwalczanie chwastów, wapnowanie gruntów rolnych,
20)
przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Ochrony Roślin informacji o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego,
21)
współpraca z Powiatowym Inspektorem Ochrony Roślin,
22)
wykonywanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
23)
przyjmowanie wniosków producentów rolnych oraz wydawanie decyzji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
24)
informowanie organu inspekcji weterynaryjnej o otrzymaniu zawiadomienia o przypadkach podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
25)
wyznaczanie 2 rzeczoznawców z listy prowadzonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, do określenia wartości rynkowej zwierząt oraz wartości rynkowej zniszczonych produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt oraz sprzętu – dla celów wypłaty odszkodowania, o którym mowa w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
26)
współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowaniu i realizacji planów gotowości przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
27)
współudział w prowadzeniu spraw związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych na terenach rolnych.

7. Gospodarowanie w imieniu Prezydenta Miasta następującymi kategoriami mienia komunalnego i Skarbu Państwa:
1) gospodarowanie zasobem nieruchomości (nieruchomości niezabudowane oraz nieruchomości zabudowane), tj. przygotowanie i prowadzenie umów dzierżawy, użytkowania, oddawanie nieruchomości w trwały zarząd oraz sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości należących do gminnego i Skarbu Państwa zasobu nieruchomości.

8. Wykonywanie następujących czynności w zakresie gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa:
1) sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
2)
oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
3)
sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków i budowli wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów, na którym są zlokalizowane,
4)
obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
5)
oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
6)
zamiana nieruchomości,
7)
darowizny nieruchomości,
8)
aporty niepieniężne,
9)
dzierżawy, wejścia w teren,
10)
przekazywanie nieruchomości jako wyposażenie tworzonych samorządowych osób prawnych (na własność lub w użytkowanie wieczyste) lub samorządowych jednostek organizacyjnych (w trwały zarząd),
11)
wykonywanie prawa pierwokupu i odkupu.

9. Prowadzenie postępowania w następujących sprawach z zakresu administracji publicznej:
1) ograniczenia korzystania z nieruchomości,
2)
wywłaszczenia,
3)
zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
4)
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność,
5)
odszkodowania za drogi nabyte z mocy prawa,
6)
opłaty adiacenckie,
7)
renty planistyczne,
8)
dodatkowe opłaty roczne z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości,
9)
wydawanie decyzji w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

10. Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych:
1) z zakresu geodezji, gospodarki mieniem komunalnym, Skarbu Państwa i prywatnym oraz z zakresu rolnictwa w formie: dokumentów, zaświadczeń, prowadzenia ewidencji.

11. Wykonywanie następujących rodzajów wizji, przeglądów i inspekcji:
1) wizje w terenie w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym i Skarbu Państwa,
2)
uczestniczenie w przejmowaniu bądź przekazywaniu nieruchomości,
3)
uczestniczenie przy wznowieniach i wytyczaniu granic działek,
4)
inspekcje gruntów rolnych (roślin),
5)
kontrola gospodarstw rolnych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu.

12. Wykonywanie analiz, projektów i innych opracowań w zakresie:
1) geodezji,
2)
gospodarki nieruchomościami,
3)
rolnictwa,
4)
planowania i wykonania budżetu w w/w zakresie.

13. W ramach Wydziału działają:
1) Referat Gospodarki Nieruchomościami Miejskimi (oznaczenie akt. GN. I),
2)
Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa (oznaczenie akt. GN. II),
3)
Referat Ewidencji Gruntów (oznaczenie akt. GN. III),
4)
Referat Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego (oznaczenie akt. GN. IV),
5)
Referat Rolnictwa (oznaczenie akt. GN.V).

2. W Rozdziale IX w § 37 Wydział Księgowości i Windykacji ust. 3 otrzymuje brzmienie:
”3. Gospodarowanie w imieniu Prezydenta Miasta oraz Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej następującymi kategoriami mienia:
1) udziałami i akcjami Miasta Chorzów w Skarbu Państwa w spółkach prawa handlowego.”

3. W Rozdziale IX w § 43 Wydział Usług Komunalnych w ust. 11 skreśla się punkt 2).

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Naczelników Wydziałów zobowiązuje się do podania do wiadomości pracowników tekstu niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Prezydent Miasta
(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Skarbnik Miasta
5. Przewodniczący Rady Miasta
6. Naczelnicy Wydziałów – wszyscy
7. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2009-12-23
utworzony: 18-12-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów