Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2009

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR/161/2009

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR/153/2010 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 31.12.2010 R.

Zarządzenie Nr OR / 161 / 2009
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie lokowania ogłoszeń i informacji prasowych Miasta

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) Prezydent Miasta Chorzów.

zarządza:

§ 1.

Wszystkie ogłoszenia prasowe Miasta w sprawie: zamówień publicznych, udostępniania majątku gminy i majątku Skarbu Państwa, planowania zagospodarowania przestrzennego, uchwał Rady Miasta i innych o charakterze okolicznościowym zamieszczać w tygodniku lokalnym „Chorzowianin”.

§ 2.

Ogłoszenia prasowe w formie informacji Miasta o zbyciu majątku gminy i majątku Skarbu Państwa, zbyciu prawa wieczystego użytkowania i zamówieniach publicznych o wartości powyżej 50 000 złotych, innych okolicznościowych zamieszczać w dzienniku regionalnym – łamach „Polska Dziennik Zachodni”.

§ 3.

Ogłoszenia prasowe obejmujące sprawy zbycia mienia komunalnego i mienia Skarbu Państwa o wartości przekraczającej równowartość 100 000 Euro zamieszczać w dzienniku ogólnopolskim „Gazeta Wyborcza”.

§ 4.

Przy zamieszczaniu ogłoszeń prasowych i informacji Miasta w prasie zastosowanie mają uregulowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzenie Nr OR/62/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr OR/10/2007 r. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia19 stycznia 2007 roku w sprawie lokowania ogłoszeń i informacji prasowych Miasta.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

(-) mgr inż. Marek Kopel

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta
2. Zastępcy Prezydenta
3. Sekretarz Miasta
4. Przewodniczący Rady Miasta
5. Naczelnicy Wydziałów – wszyscy
6. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Garbriela Kardas, dnia: 2009-12-30
utworzony: 30-12-2009 / modyfikowany: 22-10-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów