Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2016

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.183.2016

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.218.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 18.05.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 183 . 2016
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

Na podstawie art.26 ust.1 oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446) oraz uchwały nr  XXII/420/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 02 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów – zarządzam:

§ 1.

 Definicje:

 1. Lokal użytkowy – lokal w budynkach Miasta Chorzów lub innych podmiotów będący w zarządzie Miasta Chorzów, przeznaczony decyzją Prezydenta Miasta na cele inne niż mieszkalne, w szczególności na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Pustostan - lokal użytkowy niezagospodarowany, wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.\
 3. Prezydent Miasta – Prezydent Miasta Chorzów lub upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów.

 § 2.

Zagospodarowanie pustostanów lokali użytkowych.

 1. Podstawowym sposobem zagospodarowania pustostanu jest licytacja stawki czynszowej.
 2. Dla każdego lokalu wywoławcza stawka czynszu za 1m2 będzie określana przez Wydział Zasobów Komunalnych a następnie zatwierdzana przez Prezydenta Miasta. Określenie wywoławczej stawki czynszu za 1m2 następować będzie w odniesieniu do stawek rynkowych na rynku wynajmu lokali użytkowych. Do drugiej licytacji ustalona wywoławcza stawka czynszu za 1m2 obniżana jest o 25%.
 3. Prezydent Miasta może zdecydować o przeznaczeniu wynajmowanego lokalu na określony cel lub działalność lub zastosowaniu ograniczeń wykluczających określoną działalność.
 4. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z licytacji lub przetargu w każdym czasie przed podpisaniem umowy bez podania przyczyn.
 5. Jeżeli lokal nie zostanie wynajęty w trakcie dwóch licytacji stawki czynszowej, Prezydent Miasta wskazuje dalszy tok postępowania: ponowna licytacja stawki czynszowej, przetarg ofertowy, szczególny tok postępowania lub inne przeznaczenie lokalu.
 6. Zasady prowadzenia licytacji stawki oraz przetargu ofertowego określa regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 7. Z podmiotem, który wylicytuje najwyższą stawkę czynszu lub złoży najkorzystniejszą ofertę zawiera się umowę, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
 8. Jeżeli lokal nie znajdzie najemcy w drodze przetargu ofertowego przez okres 12 miesięcy, dokonywana jest analiza sytuacji dotyczącej lokalu przez komisję złożoną z przedstawicieli urzędu miasta i Zakładu Komunalnego „PGM”, która opiniuje dalsze przeznaczenie lokalu tj.: powtórzenie licytacji, remont lokalu i powtórzenie licytacji, przekwalifikowanie lokalu na inny cel lub wyłączenie lokalu z użytkowania.
 9. Komisja, o której mowa w ust. 8 powyżej jest powoływana przez Prezydenta Miasta.

 § 3.

Lokale specjalnego przeznaczenia:

 1. Prezydent Miasta może, na wniosek przyszłego najemcy, wynająć lokal z pominięciem trybu określonego w §2 zarządzenia. Tą drogą wynajmuje się lokale w szczególności na cele: charytatywne, kulturalne, oświatowe.
 2. W decyzji Prezydenta Miasta o zgodzie na szczególne przeznaczenie lokalu ustala się co najmniej: wysokość czynszu, warunki najmu stanowiące odstępstwo od warunków umowy, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Podstawowe warunki umowne:

 1. Umowa najmu lokalu użytkowego jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Umowa najmu obowiązuje od daty oznaczonej w umowie i trwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.
 3. Wysokość stawki czynszu za 1m2 może być zwiększana corocznie z dniem 1 kwietnia, przy czym wysokość wzrostu powinna uwzględniać publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za dwanaście miesięcy poprzedniego roku. W przypadku zmiany stawki czynszu w związku z waloryzacją będzie sporządzany aneks do umowy najmu, który może być przygotowany i podpisany w pierwszym półroczu roku, w którym dokonano zmiany.
 4. Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od zabezpieczenia należności z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela, poprzez wpłacenie przez Najemcę kaucji gwarancyjnej, której wysokość i sposób wykorzystania określa umowa najmu.
 5. Umowa może zostać wypowiedziana przez strony w każdym czasie za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Przy czym wypowiedzenie umowy przez Miasto Chorzów przed upływem pięciu lat uprawnia Najemcę do żądania zwrotu udokumentowanych kosztów remontu i adaptacji, przeprowadzonych zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
 6. Po upływie 5 lat obowiązywania umowy najmu, w wypadku istotnych zmian na rynku wynajmu lokali użytkowych, Najemca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem prawa do udziału w licytacji stawki czynszowej określonej w §2 zarządzenia, z zastosowaniem zasad:
 7. Prezydent Miasta wyrazi zgodę ma przeprowadzenie licytacji po stawce wywoławczej czynszu za 1m2 zaproponowanej przez Najemcę lub wskaże inną stawkę.
 8. Licytacja stawki czynszowej zostanie zorganizowania w trakcie okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może być dłuższy niż przewidziany w umowie.
 9. Jeżeli dotychczasowy najemca wygra licytację stawki czynszowej, nową umowę najmu podpisuje się z wylicytowaną stawką czynszu. Jeżeli nikt nie weźmie udziału w licytacji, stawka umowna będzie równa stawce wywoławczej.
 10. W przypadku nie wygrania licytacji stawki czynszowej, dotychczasowy Najemca zwalnia lokal i przekazuje go zwycięzcy licytacji lub administracji budynku najpóźniej w dacie upływu okresu wypowiedzenia.
 11. Nie zwolnienie lokalu w terminie wypowiedzenia lub nie przekazanie lokalu na rzecz nowego Najemcy przez dotychczasowego Najemcę po przegraniu licytacji stawki czynszowej, może skutkować koniecznością pokrycia roszczeń zwycięzcy licytacji lub przetargu ofertowego przez dotychczasowego Najemcę. Na poczet roszczeń z tytułu braku zwolnienia lokalu przez dotychczasowego najemcę w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia zostanie zatrzymane wadium wpłacone na potrzeby przystąpienia do licytacji stawki czynszowej do chwili przekazania lokalu w terminie.
 12. Prezydent Miasta może przywrócić tytuł prawny do lokalu na rzecz dotychczasowego Najemcy po rozwiązaniu umowy najmu lokalu użytkowego, jeśli zaistnieją ku temu uzasadnione przesłanki.
 13. W przypadku zmiany przez Najemcę prowadzonej działalności w lokalu w trakcie obowiązywania umowy najmu Prezydent Miasta może przeprowadzić renegocjację stawki czynszowej.

§ 5.

Kontynuacja najmu lokalu przez inny podmiot lub zmiana prowadzonej działalności w najmowanym lokalu:

 1. Prezydent Miasta może wynająć lokal wynajmowany innemu kandydatowi na Najemcę, jeżeli zachowane są następujące warunki:
 2. Dotychczasowy najemca oraz kandydat na Najemcę mający zamiar wynająć lokal, złożyli zgodne oświadczenia woli.
 3. Zostają zachowane warunki umowne lub na żądanie Prezydenta Miasta przeprowadzono renegocjacje stawki czynszowej.
 4. Lokal nie jest zadłużony.
 5. Umowa z dotychczasowym Najemcą jest rozwiązywana w drodze porozumienia stron.

§ 6.

Ustala się zastąpienie umów o dotychczasowej treści, nowymi umowami w okresie 2 lat od wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Stawki czynszowe w nowych umowach będą zachowywane lub zmieniane w sposób określony w §4 ust. 6 lub §4 ust. 8 zarządzenia.

§ 7.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Nr OR.46.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 lutego 2016 roku, w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

§ 8.

 1. Zarządzenie jest realizowane przez Wydział Zasobów Komunalnych pod nadzorem Zastępcy Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju
 2. Zastępca Prezydenta Miasta ds. Technicznych i Rozwoju jest upoważniony do stosowania w uzasadnionych przypadkach, odstępstw od uregulowań zawartych w niniejszym zarządzeniu wydawanych decyzją w sprawie.

 § 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2016-08-25
utworzony: 22-08-2016 / modyfikowany: 19-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu