Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA

Treść strony

wersja do druku
powrót | ROK 2016

OR.1.2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.2.2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu na rok 2016.

OR.3.2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w sportach indywidualnych w 2016 roku.

OR.4.2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.

OR.5.2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych w 2016 roku.

OR.6.2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Głównej 37.

OR.7.2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.69.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.8.2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Wolności.

OR.9.2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Chorzowie przy ul. Węglowej 11/9 oraz w prawie użytkowania wieczystego ułamkowej części, na którym usytuowany jest budynek.

OR.10.2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „BATORY” w Chorzowie.

OR.11.2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Gdańskiej

OR.12.2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Franciszka Karpińskiego.

OR.13.2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przze Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.14.2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.17.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.15.2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2016”

OR.16.2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku o zmianie: Zarządzenia Nr OR.85.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego przy ogłaszaniu przetargów, negocjacji i zawieraniu umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym oraz za udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.17.2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.18.2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.1.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.19.2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów , W wykonaniu uchwały NR VII/68/15 z dnia 26 marca 2015 r. Rady Miasta Chorzów podjętej na sesji Nr VII w dniu 26 marca 2015 roku i na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515).

OR.20.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2016/2017.

OR.21.2016 z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie: wykonania uchwałRady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVII w dniu 28 stycznia 2016 roku.

OR.22.2016 z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zakładu Komunalnego „PGM” w Chorzowie.

OR.23.2016 z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 01.03.2016 r. do 16.12.2016 r.

OR.24.2016 z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie: Wprowadzenia Programu Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

OR.25.2016 z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Zespołu roboczego ds. organizacji World Press Photo w Chorzowie.

OR.26.2016 z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Odległej.

OR.27.2016 z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Odległej.

OR.28.2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Przeglądowych zdjęć RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Chorzowa w 2016r.” oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.29.2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Profilaktycznych badań stężenia PSA poprzedzonych konsultacją lekarza urologa wraz z badaniem per rectum dla mieszkańców Chorzowa w 2016r.” oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.30.2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.31.2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Profilaktycznych badań mammograficznych poprzedzonych konsultacją lekarską i instruktażem w zakresie samobadania piersi dla mieszkanek Chorzowa w 2016r.” oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.32.2016 z dnia 10 lutego 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.202.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 pażdziernika 2015 roku w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będa punkty nieodpłatnej pomocy oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów.

OR.33.2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie: powołania zespołu do prowadzenia spraw związanych z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Chorzów.

OR.34.2016 z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Chorzów na rok 2016.

OR.35.2016 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.36.2016 z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia zasad odbywania podróży służbowej zamiejscowej prywatnym samochodem przez pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.37.2016 z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie: odwołania przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Chorzowie ul. Targowa 5, Nr KRS 0000110619.

OR.38.2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki przeciwobrzękowej dla osób po zabiegach z zakresu chirurgii onkologicznej” oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.39.2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki wad postawy wśród dzieci chorzowskich szkół podstawowych w 2016 r.” oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.40.2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych” oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.41.2016 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzania kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chorzów.

OR.42.2016 z dnia 19 lutego 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.43.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w mieście Chorzów w 2016 roku.

OR.44.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.234.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie powołania, organizacji i trybu pracy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

OR.45.2016 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/183/2014 z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego II kadencji w Chorzowie.

OR.46.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

OR.47.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku o zmianie zarządzenia Nr OR/65/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.48.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku o zmianie zarządzenia Nr OR/66/2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udostępniania pomieszczeń tymczasowych.

OR.49.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia form spłaty zadłużenia czynszowego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Chorzów.

OR.50.2016 z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie: powołania zespołu roboczego ds. opracowania koncepcji zagospodarowania obiektu byłej Elektrowni Huty Królewskiej przy ul. Metalowców 13 w Chorzowie wraz z rewitalizacją otoczenia oraz pozyskania środków na ten cel.

OR.51.2016 z dnia 26 lutego 2016 roku o zmianie: Zarządzenia Nr OR.29.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetragowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.52.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej ADM Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 41- 500, ul. Chopina 10/2, Nr KRS 0000554435.

OR.53.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. gen. H. Dąbrowskiego 7, Nr KRS 0000175800.

OR.54.2016 z dnia 29 lutego2016 roku o zmianie: Zarządzenia Nr OR.30.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.55.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Targowa 5, Nr KRS 0000110619.

OR.56.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. gen. H. Dąbrowskiego 7, Nr KRS 0000175800.

OR.57.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Chorzów oraz wolne stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.58.2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku.

OR.59.2016 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Ogrodowej.

OR.60.2016 Z DNIA 12 KWIETNIA 2016 R. Zarządzenie Nr OR . 60 . 2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy Pl. Piastowskim 20.

OR.61.2016 z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Katowickiej.

OR.62.2016 z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Ratuszowej i Alei Bojowników o Wolność i Demokrację.

OR.63.2016 z dnia 3 marca 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR .233. 2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., działającej uprzednio pod nazwą ADM "Chorzów" Sp. z o.o., wpisanej do KRS ne 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.64.2016 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców.

OR.65.2016 z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Działania o charakterze integracyjno-motywacyjnym w okresie od marca 2016 roku do maja 2017 roku.

OR.66.2016 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.52.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie odwołania i wynaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej ADM Chorzów Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 41-500 ul. Chopina 10/2, Nr KRS 0000554435.

OR.67.2016 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie: wykonania uchwałRady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XVIII w dniu 3 marca 2016 roku.

OR.68.2016 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie: odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów ds. Gospodarczych.

OR.69.2016 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie: powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów ds. Gospodarczych.

OR.70.2016 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie wskazania pierwszego i kolejnych Zastępców Prezydenta Miasta Chorzów.

OR.71.2016 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.72.2016 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich.

OR.73.2016 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Podmiejskiej, ul. Obrońców Chorzowa, Placu Osiedlowym, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu.

OR.74.2016 z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Rodziny Oswaldów, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.75.2016 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Mazurskiej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.76.2016 z dnia 15 marca 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.249.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budolwanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

OR.77.2016 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie wstąpienia miasta Chorzów do Związku Metropolitalnego.

OR.78.2016 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Planty Śląskie, na rzecz Spółki „VECTRA INVESTMENTS” Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.

OR.79.2016 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Fryderyka Wilhelma Redena i ul. Ignacego Paderewskiego, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

OR.80.2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia kosztu pobytu na 2016r. w hostelu Ośrodka Wsparcia Rodziny, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Siemianowickiej 58.

OR.81.2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie między ul. Lwowska a trasą tramwajową, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu.

OR.82.2016 z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Katowickiej 76, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

OR.83.2016 z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.157.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek na sfinansowanie wydatków związanych z osiągnięciem celów (rezultatów) właściwych realizacji zadań publicznych gminy i powiatu.

OR.84.2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr Or.I-0137a/23/99 z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ustalenia powierzchni gruntu niezbędnego do prawidłowego korzystania z garażu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

OR.85.2016 z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów

OR.86.2016 z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., działającej uprzednio pod nazwą ADM „Chorzów” Sp. z o.o., wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.87.2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. przekształceń i utworzenia jednostek organizacyjnych Gminy.

OR.88.2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., działającej uprzednio pod nazwą ADM „Chorzów” Sp. z o.o., wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów , W wykonaniu uchwały NR VII/68/15 z dnia 26 marca 2015 r. Rady Miasta Chorzów podjętej na sesji Nr VII w dniu 26 marca 2015 roku i na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015poz. 1515.

OR.89.2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., działającej uprzednio pod nazwą ADM „Chorzów” Sp. z o.o., wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów , W wykonaniu uchwały NR VII/68/15 z dnia 26 marca 2015 r. Rady Miasta Chorzów podjętej na sesji Nr VII w dniu 26 marca 2015 roku i na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1515).

OR.90.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.199.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.91.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.224.2015 z dnia 12.11.2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Miasta Chorzów organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i współpracy międzynarodowej.

OR.92.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie: wykonania uchwałRady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XIX w dniu 31 marca 2016 roku.

OR.93.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku o uchyleniu Zarządzenia Nr OR.60.2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy Pl. Piastowskim 20.

OR.94.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Opolskiej.

OR.95.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej.

OR.96.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie: zasad numerowania lokali mieszkalnych i użytkowych w gminnym zasobie mieszkaniowym oraz w budynkach będących w dyspozycji Miasta Chorzów.

OR.97.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej, przy granicy miasta z Siemianowicami Śląskimi, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu.

OR.98.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Dworcowa 3/3, Nr KRS 000024919.

OR.99.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Wsparcie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, uprawnione ustawą o działalaności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależonionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholoków - organizacja obozu terepeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

OR.100.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.19.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów. 

OR.101.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania lokalnego Zespołu Koordynacyjnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.

OR.102.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.71.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.103.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów Gminy drogą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.104.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na organizację i przeprowadzenie projektu pn. „Kibice razem” w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na okres od 15.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

OR.105.2016 z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych i za udostępnianie oraz stawek wynagrodzenia za obciążanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.106.2016 z dnia 4 maja 2016 roku o zmianie: Zarządzenia Nr OR/12/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad użytkowania słupów ogłoszeniowych stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.107.2016 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie odwołania darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Karola Miarki 40-ul. św. Piotra.

OR.108.2016 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy 3 – go maja 94 - 100.

OR.109.2016 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie: wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XX w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

OR.110.2016 z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie: wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXI w dniu 5 maja 2016 roku

OR.111.2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. 3 Maja, na rzecz Spółki 3 S Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 bud. 8.

OR.112.2016 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.

OR.113.2016 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie: ustalania stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych i za udostępnianie oraz stawek wynagrodzenia za obciążanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.114.2016 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Nomiarki.

OR.115.2016 z dnia 18 maja 2016 roku o zmianie Zarządzenia nr OR. 212.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR.116.2016 z dnia 20 maja 2016 roku o zmianie: Zarządzenia Nr OR.89.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunlanymi.

OR.117.2016 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Alei Dojazdowej i przy stadionie GKS.

OR.118.2016 z dnia 24 maja 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.71.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.119.2016 z dnia 25 maja 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.69.2013 Prezydenta Mista Chorzów z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

OR.120.2016 z dnia 30 maja 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.22.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniającego Zarządzenie Nr OR.142.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 września 2014r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2014-2017.

OR.121.2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie.

OR.122.2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie.

OR.123.2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM „Serwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000175800, NIP: 6272239965 o kapitale zakładowym w wysokości 260.300 zł, obowiązkowych zadań własnych gminy- zarządu drogi, tj. - obowiązku utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych; - obowiązku uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.

OR.124.2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie: wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów NR XX/389/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.

OR.125.2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.89.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny.

OR.126.2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów.

OR.127.2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. opracowania koncepcji systemu rowerów miejskich w Chorzowie stanowiącego element składowy projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku” planowanego do dofinansowania ze środków unijnych w ramach Poddziałania 4.5.1 – niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OR.128.2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie: przygotowania i udziału organu samorządu terytorialnego w regionalnym ćwiczeniu obronnym - „RĆO - 2016”.

OR.129.2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia do użytku Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla miasta Chorzów.

OR.130.2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystnie z obiektów i urządzeń użteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.131.2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Alei Dojazdowej i przy stadionie GKS.

OR.132.2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie: wykonania uchwałRady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXII w dniu 2 czerwca 2016 roku.

OR.133.2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku o zmianie: Zarządzenia nr OR/202/2011 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

OR.134.2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie.

OR.135.2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.46.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.136.2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/65/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.137.2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej – najstarszych mieszkańców Miasta – programy służące aktywizacji i integracji społecznej osób w podeszłym wieku.

OR.138.2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pochodzących z terenu Miasta Chorzów.

OR.139.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA).

OR.140.2016  z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na koszeniu traw wraz z czynnościami dodatkowymi na terenie Gminy Chorzów.

OR.141.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Kadeckiej.

OR.142.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Kadeckiej.

OR.143.2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy pl. Powstańców Śląskich.

OR.144.2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.71.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie nadania regulminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.145.2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.117.2016 z dnia 23 maja 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzwie przy Alei Dojazdowej i przy stanionie GKS.

OR.146.2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Nadzieja” w Chorzowie.

OR.147.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Profilaktycznych badań słuchu wśród chorzowskich sześcioletnich dzieci w 2016 r.” oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.148.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia” oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.149.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjetych na seji Nr XXIII w dniu 23 czerwca 2016 roku.

OR.150.2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie za ul. Mariańską 5-7c.

OR.151.2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie za ul. Katowicką 22.

OR.152.2016 z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej.

OR.153.2016 z dnia 5 lipca 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.19.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

OR.154.2016 z dnia 5 lipca 2016 roku o utracie mocy Zarządzenia Nr OR.140.2016 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o., obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na koszeniu trwa wraz z czynnościami dodatkowymi na terenie Gminy Chorzów

OR.155.2016 z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.148.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Chorzowa powyżej 60 roku życia" oraz powołania Komisji Konkursowej.

OR.156.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.157.2016 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie: ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.158.2016 z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Michałkowickiej

OR.159.2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.160.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie: powołania Zespołu Zarządzającego Projektem „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”realizowanego w ramach Konkursu Dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

OR.161.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie odpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Targowej, poprzez nabycie tej nieruchomości w użytkowanie wieczystena rzecz Miasta Chorzów, w trybie bezprzetargowym, na okres 99 lat, wraz z wniesieniem pierwszej opłaty z tego tytułu w wysokości 25% ceny nieruchomości gruntowej, a także wraz z odpłatnym nabyciem na rzecz Miasta Chorzów prawa własności usytuowanych na niej budynków.

OR.162.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja 44 i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.163.2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego (garażu wielostanowiskowego) położonego w Chorzowie przy ul. św. Barbary 5a-5b i wyznaczenia go do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części, na którym usytuowany jest budynek.

OR.164.2016 z dnia 21 lipca 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR/65/2007 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.10.2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.165.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie: wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIV w dniu 14 lipca 2016 roku.

OR.166.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Lipowej.

OR.167.2016 z dnia 25 lipca 2016 roku o zmianie Zarządzenia Nr OR.159.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 lipca 2016r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.168.2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej.

OR.169.2016 z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie u zbiegu ulic Katowickiej - ks. Jana Gałeczki.

OR.170.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek budowlanych wraz z udziałami w drogach wewnętrznych, położonych w Chorzowie przy ulicy 3 -go Maja w rejonie PARKU AMELUNG.

OR.171.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Karola Adamieckiego, na rzecz Spółki TURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, w zakresie Oddziału w Gliwicach.

OR.172.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Jurija Gagarina, na rzecz Spółki Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.173.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Krakusa.

OR.174.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie.

OR.175.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy al. Wycieczkowej.

OR.176.2016 z dn. 17 sierpnia 2016 roku w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. gen. H. Dąbrowskiego 7, Nr KRS 0000175800.

OR.177.2016 z dn. 17 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

OR.178.2016 z dn. 19 sierpnia 2016 r. w sprawie 4 edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa.

OR.179.2016 z dn. 19 sierpnia 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.160.2016 Prezydenta Miasta Chorzowa z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem "CUMA - Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia" realizowanego w ramach Konkursu Dotacji "Modelowa Rewitalizacja Miast" dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020.

OR.180.2016 z dn. 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

OR.181.2016 z dn. 24 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. ks. Jana Gałeczki - ul. Młyńskiej.

OR.182.2016 z dn. 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XIII/236/03 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

OR.183.2016 z dn. 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

OR.184.2016 z dn. 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.185.2016 z dn. 2 września 2016 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXV w dniu 25 sierpnia 2016 roku.

OR.186.2016 z dn. 5 września 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Klimzy.

OR.187.2016 z dn. 5 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu profilaktycznego "Bezpiecznie kibicuję - mądrze dopinguję - młody kibic".

OR.188.2016 z dn. 5 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu "Bezpieczne życie".

OR.189.2016 z dn. 15 września 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.184.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26.08.2016 r. w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.190.2016 z dn. 15 września 2016 r. w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 36.

OR.191.2016 z dn. 15 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznania "Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury".

OR.192.2016 z dn. 15 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Chorzów.

OR.193.2016 z dn. 15 września 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Chorzów.

OR.194.2016 z dn. 16 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia Gminy Chorzów w drodze spisu z natury.

OR.195.2016 z dn. 22 września 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Katowickiej 175.

OR.196.2016 z dn. 22 września 2016 r. w sprawie sprzedaży w dordze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Racławickiej 8 - 10.

OR.197.2016 z dn. 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr U3 położonego w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 61 i przyznania pierwszeństwa w jego nabyciu najemcy.

OR.198.2016 z dn. 28 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydatów na członków Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z ramienia organizacji pozarządowych.

OR.199.2016 z dn. 30 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Targowa 5, Nr KRS 0000110619.

OR.200.2016 z dn. 30 września 2016 r. w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. gen. H. Dąbrowskiego 7, Nr KRS 0000175800.

OR.201.2016 z dn. 30 września 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.71.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.202.2016 z dn. 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia kosztów przygotowania i wydania dziennika budowy na terenie gminy Chorzów.

OR.203.2016 z dn. 3 października 2016 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr OR/63/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie ustalenia ramowych kryteriów i zasad postępowania w sprawach umorzeń oraz stosowania innych ulg w spłacaniu należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokali stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.204.2016 z dn. 7 października 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.185.2014 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Miasta Chorzów instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz obiegu dokumentów i spraw.

OR.205.2016 z dn. 10 października 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Kolejowej.

OR.206.2016 z dn. 10 października 2016 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVI w dniu 29 września 2016 roku.

OR.207.2016 z dn. 10 października 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

OR.208.2016 z dn. 10 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przekształceń i dostosowania sieci szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów do zmiany struktury szkolnej.

OR.209.2016 z dn. 11 października 2016 r. w sprawie powołania Chorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I kadencji.

OR.210.2016 z dn. 18 października 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonych w Chorzowie przy ulicy Klonowej 1-23.

OR.211.2016 z dn. 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa.

OR.212.2016 z dn. 19 października 2016 r. w sprawie opiniowania wniosków o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

OR.213.2016 z dn. 19 października 2016 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy pranwje na terenie Miasta Chorzów.

OR.214.2016 z dn. 19 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość położoną w Chorzowie przy ul. Harcerskiej.

OR.215.2016 z dn. 21 października 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Akacjowej.

OR.216.2016 z dn. 27 października 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.41.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Chorzów.

OR.217.2016 z dn. 28 października 2016 r. w sprawie przekazania do obsługi finansowo-księgowej przez Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Chorzowie oraz Zespołu Szkół Technicznych Nr 2 w Chorzowie, szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów.

OR.218.2016 z dn. 31 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.2183.2014 z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego II kadencji w Chorzowie.

OR.219.2016 z dn. 2 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka.

OR.220.2016 z dn. 4 listopada 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.171.2013 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.221.2016 z dn. 7 listopada 2016 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXVIII w dniu 27 października 2016 roku.

OR.222.2016 z dn. 9 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie, zajętych przez kolektor Rawy, na rzecz Spółki Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

OR.223.2016 z dn. 9 listopada 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr Or.I-0137a/17/99 z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu oraz zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi znajdującymi się w budynkach stanowiących Skarbu Państwa.

OR.224.2016 z dn. 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania zagadnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OR.225.2016 z dn. 10 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Zabrzu.

OR.226.2016 z dn. 10 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego.

OR.227.2016 z dn. 10 listopada 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.38.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.228.2016 z dn. 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty na realizację zadania: "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów."

OR.229.2016 z dn. 21 listopada 2016 r. o zmianie Zarządzeń Prezydenta Miasta.

OR.230.2016 z dn. 21 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.231.2016 z dn. 23 listopada 2016 r. w sprawi wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa.

OR.232.2016 z dn. 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.233.2016 z dn. 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku.

OR.234.2016 z dn. 25 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Kasztanowej.

OR.235.2016 z dn. 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Chorzów w Radzie Nadzorczej Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ul. Targowa 5, KRS 0000110619.

OR.236.2016 z dn. 5 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania uchwał Rady Miasta Chorzów, podjętych na sesji Nr XXIX w dniu 24 listopada 2016 roku.

OR.237.2016 z dn. 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

OR.238.2016 z dn. 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania miejskcih rozgrywek sportowych szkół i przedszkoli.

OR.239.2016 z dn. 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Miasta Chorzów w 2017 roku.

OR.240.2016 z dn. 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych trudno dostępnych oraz innych nie podlegających spisowi z natury, drogą weryfikacji salda w Urzędzie Miasta Chorzów.

OR.241.2016 z dn. 15 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Siemianowickiej.

OR.242.2016 z dn. 15 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Klonowej.

OR.243.2016 z dn. 15 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Klonowej 24.

OR.244.2016 z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasie Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Chorzów.

OR.245.2016 z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania będących na stanie poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

OR.246.2016 z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzacji materiałów i wyposażenia w magazynie.

OR.247.2016 z dn. 19 grudnia 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.213.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 października 2016 roku w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Chorzów.

OR.248.2016 z dn. 19 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadań:
1. Działalność na rzecz osób ze schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin;
2. Działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz różnych grup osób niepełnosprawnych;
3. Poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Miasta Chorzów;
4. Organizacja specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego dla rodzin – mieszkańców Chorzowa;
5. Zwiększenie dostępności pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie działań podtrzymujących abstynencję trzeźwych alkoholików – kompleksowy program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

OR.249.2016 z dn. 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi Miasta Chorzów.

OR.250.2016 z dn. 20 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ulicy Długiej.

OR.251.2016 z dn. 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.252.2016 z dn. 22 grudnia 2016 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej i ustalenia okresu trwania użytkowania wieczystego.

OR.253.2016 z dn. 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania "Organizacja poradnictwa rodzinnego dla rodzin naturalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie".

OR.254.2016 z dn. 23 grudnia 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.29.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.255.2016 z dn. 23 grudnia 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.30.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do spraw nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.256.2016 z dn. 23 grudnia 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.173.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Miasta Chorzów.

OR.257.2016 z dn. 23 grudnia 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.174.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

OR.258.2016 z dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na okres od 21.01.2017 r. do 15.12.2017 r.

OR.259.2016 z dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa na okres od 21.01.2017 r. do 15.12.2017 r.

OR.260.2016 z dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami na okres od 21.01.2017 r. do 17.12.2017 r.

OR.261.2016 z dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na okres od 01.02.2017 r. do 15.12.2017 r.

OR.262.2016 z dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą zamieszkałą w Chorzowie w dziedzinie sportu i rekreacji w poszczególnych dyscyplinach sportowych na okres od 01.02.2017 r. do 15.12.2017 r.

OR.263.2016 z dn. 29 grudnia 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.212.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

OR.264.2016 z dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Chorzów.

OR.265.2016 z dn. 29 grudna 2016 r. w sprawie ustalenia wyjściowych stawek za najem sal, pomieszczeń przeznaczonych do zajęć, obiektów sportowych i innych pomieszczeń znajdujących się w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Chorzów, oddanych w trwały zarząd dyrektorom tych placówek.

OR.266.2016 z dn. 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad dofinansowania wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły" dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta Chorzów.

OR.267.2016 z dn. 30 grudnia 2016 r. w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

OR.268.2016 z dn. 30 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. wpisanej do KRS nr 0000175800 z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2015-12-29
utworzony: 29-12-2015 / modyfikowany: 03-01-2017
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów