Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelURZĄD MIASTAWYDZIAŁY, BIURA, STANOWISKA SAMODZIELNEWYDZIAŁ ZASOBÓW KOMUNALNYCHLOKALE MIESZKALNE

Treść strony

wersja do druku
Lokale mieszkalne do remontu przez osoby uprawnione do wynajmu mieszkania

Wydział Zasobów Komunalnych informuje, że w celu przyspieszenia realizacji i lepszego wykorzystania pustostanów lokali mieszkalnych istnieje możliwość wynajmu mieszkań do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy.

Lista adresowana jest wyłącznie do osób i rodzin ujętych na liście uprawnionych do wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

Sposób postępowania przy wyborze:

1. Każdy uprawniony do wynajęcia lokalu z zasobów Gminy Chorzów znajdując się na liście osób uprawnionych do lokalu o czynszu socjalnym lub regulowanym może skorzystać z oferty lokalu do remontu we własnym zakresie i na własny koszt w ramach przysługującego mu uprawnienia.

2. W ramach gospodarowania pustostanami w miarę posiadanych pustostanów publikowane będą listy pustostanów do remontu we własnym zakresie i na własny koszt przez uprawnionego. Lokale ukazywane będą na listach A, B, C, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 15 do zarządzenia Nr OR.29.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 3 lutego 2023 r.

3. Lokale z Listy A mogą być wskazywane przez uprawnionych zgodnie z przysługującymi uprawnieniami lokalowymi.

4. Lokale z Listy B mogą być wskazywane przez uprawnionego z możliwością rozszerzenia uzyskanego uprawnienia dot. standardu oraz wyposażenia lokalu o jeden parametr, przez co rozumie się:

a) w przypadku uprawnionego do lokalu za czynszem regulowanym: rozszerzenie uprawnienia o dodatkowy pokój z zachowaniem powierzchni użytkowej uprawniającej do dodatku mieszkaniowego,

b) w przypadku uprawnionego do lokalu za czynszem socjalnym: rozszerzenie uprawnienia o dodatkowy pokój albo łazienkę albo wc albo o inny system ogrzewania niż piecowe, z zachowaniem powierzchni użytkowej uprawniającej do dodatku mieszkaniowego.

5. Lokale z Listy C mogą być wskazywane przez uprawnionego z możliwością rozszerzenia uprawnień o więcej niż jeden parametr z tym, że przyznanie lokalu warunkowane jest uzyskaniem indywidualnej zgody Prezydenta Miasta.

6. Uprawniony zainteresowany pozyskaniem lokalu do remontu we własnym zakresie i na własny koszt winien w terminie określonym w ogłoszeniu, złożyć deklarację wyboru lokalu do remontu we własnym zakresie i na własny koszt (zwaną dalej deklaracją) z ogłoszonej listy z uwzględnieniem zapisów pkt 3-5. W przypadku niezgodności deklaracji z posiadanym uprawnieniem deklaracja podlega odrzuceniu. Wzór druku deklaracji stanowi załącznik nr 13 do ww. zarządzenia.

7. W przypadku złożenia deklaracji na ten sam pustostan umieszczony na liście A przez dwóch lub więcej uprawnionych, pustostan zostanie wskazany uprawnionemu o najwyższej pozycji na liście uprawnionych. W przypadku złożenia deklaracji na pustostan z list B lub C o jego przyznaniu decyduje data i godzina złożenia deklaracji oraz dodatkowo w przypadku listy C uzyskanie indywidualnej zgody Prezydenta Miasta.

8. Uprawniony do lokalu o czynszu socjalnym jest zobowiązany wykazać realną możliwość wykonania remontu we własnym zakresie wskazanego pustostanu, w przeciwnym razie jego deklaracja wyboru zostanie odrzucona.

9. Z uprawnionym otrzymującym pustostan do remontu we własnym zakresie i na własny koszt zostaje zawarte porozumienie remontowe. Postanowienia ogólne porozumienia remontowego zawiera załącznik nr 8 do ww. zarządzenia.

10. Po zakończeniu przez uprawnionego prac remontowych pustostanu w terminie określonym w porozumieniu remontowym, potwierdzonych protokołem odbioru zatwierdzonym przez zarządcę lokalu, zostaje z uprawnionym zawarta umowa najmu lokalu. Postanowienia ogólne umowy najmu określa załącznik nr 4 lub nr 5 do ww. zarządzenia

  

Druki wyboru dostępne są również w siedzibie Urzędu Miasta – przy wejściu do budynku.

Brak zainteresowania przedstawioną propozycją, nie ma wpływu na realizację uprawnienia do wynajęcia mieszkania sprawnego technicznie, jednakże obecnie nie potrafimy określić terminu wynajęcia takiego lokalu.

 

WARUNKI WYNAJĘCIA:

W załączeniu przekazujemy wykaz lokali do remontu we własnym zakresie i na własny koszt wraz z adresami administracji budynków, gdzie po uprzednim uzgodnieniu terminu (osobiście lub telefonicznie), można się zapoznać ze stanem technicznym wybranego mieszkania oraz zakresem remontu.

 • Remont lokalu, w zakresie określonym przez zarządcę budynku w protokole przekazania, osoba uprawniona zobowiązana jest przeprowadzić w terminie 3 miesięcy od daty przejęcia lokalu lub daty wyznaczonej przez zarządcę budynku do jego przejęcia, będąc w tym okresie zwolnionym z obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu zajmowania lokalu.

Termin ten, z przyczyn uzasadnionych znacznym zaawansowaniem prac remontowych może zostać przez zarządcę budynku przedłużony o kolejne 3 miesiące.

W tym okresie przyszły najemca jest również zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty za zajmowanie lokalu.

 • Po zakończeniu prac remontowych i przedłożeniu w Wydziale Zasobów Komunalnych protokołu odbioru robót dokonanego przez zarządcę budynku, spisuje się stosowną umowę najmu lokalu.
 • W przypadku, kiedy remont lokalu nie zostanie wykonany w wyznaczonym terminie - zarządca budynku dokona naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości opłaty czynszowej za dany lokal, licząc od dnia w którym remont winien być zakończony oraz podejmie zdecydowane działania w kierunku odzyskania lokalu i ponownego zgłoszenia pustostanu.

Osoba, która otrzyma w najem od Gminy mieszkanie do remontu we własnym zakresie, nie może przez okres trzech lat od daty wynajęcia, dochodzić od  zarządcy budynku remontu tego lokalu.

Deklaracje wyboru można złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Chorzów (Kancelaria Ogólna, pokój nr 2 lub Punkt Obsługi Klienta, pokój nr 120), przesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub zeskanowane dokumenty wysłać na adres poczty elektronicznej zl@chorzow.eu.  

UWAGA!!!

Uprawnieni mogą wskazywać lokale zgodnie z przyznanym uprawnieniem, uwzględniając przy tym następujące okoliczności:

a) liczbę członków gospodarstwa domowego oraz maksymalną powierzchnię mieszkalną, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.219.2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 listopada 2023 r.

b) maksymalna powierzchnia użytkowa nie powinna być większa niz uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1335):

Limity powierzchni mieszkania
Liczba osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powierzchnia normatywna zwiększona o 30 proc. dopuszczalnego przekroczenia Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 proc. dopuszczalnego przekroczenia
1 osoba 35 m² 45,5 m² 52,5 m²
2 osoby 40 m² 52,0 m² 60,0 m²
3 osoby 45 m² 58,5 m² 67,5 m²
4 osoby 55 m² 71,5 m² 82,5 m²
5 osób 65 m² 84,5 m² 97,5 m²
6 osób 70 m² 91,0 m² 105,0 m²

Zajmowany lokal nie może być za duży w stosunku do liczby osób, to znaczy że powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać powierzchni normatywnej o więcej niż 30 proc. albo 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

 

BOM "Chorzów II" ul. Karola Miarki 29b

tel. 32 241-25-75, 32 249-81-10

BOM "Śródmieście" ul. Styczyńskiego 2

tel. 32 241-17-74, 32 247-85-22

BOM "Różanka" ul. Chopina 11a

tel. 32 241-29-13, 32 241-49-13

BOM "Ruch" ul. Zawiszy Czarnego 3

tel. 32 246-45-91, 32 246-16-04

BOM "Hajduki" ul. Jubileuszowa 8

tel. 32 246-64-67, 32 246-30-27

 

 

 

 

 

 

Godziny urzędowania BOM

 • poniedziałek, wtorek 7:30-14:30; czwartek 7:30 - 16:30; piątek 7:30 - 12:30 

UWAGA! Wydział Zasobów Komunalnych informuje, iż od dnia 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje tzw. uchwała "antysmogowa". Osoby zainteresowane lokalami do remontu winny zapoznać się z treścią przepisów tejże uchwały przed rozpoczęciem prac remontowych lokali (treść uchwały dostępna po kliknięciu w link).

UWAGA! Od dnia 3 lipca 2018 r. ruszył nabór wniosków na dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Chorzowa (szczegółowe informacje dostępne po kliknięciu w link).

pobierz plik: [ Lokale do remontu - lista A - ogłoszenie nr 7/2024 ]

pobierz plik: [ Lokale do remontu - lista B - ogłoszenie nr 7/2024 ]

pobierz plik: [ Lokale do remontu - lista C - ogłoszenie nr 7/2024 ]

pobierz plik: [ Deklaracja wyboru mieszkania do remontu ]

pobierz plik: [ Ulotka remontowa ]osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Ciszewski, dnia: 2024-07-12
utworzony: 26-09-2016 / modyfikowany: 12-07-2024
wprowadził(a): Marcin Ciszewski
rejestr zmian

Stopka serwisu