Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.5.2017

Zarządzenie Nr OR . 5 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 stycznia 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/157/2012 z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2016 r. poz. 902) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity z 2014 r. poz. 1786) Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/157/2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

  1. w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/157/2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów „Zasady wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów nie posiadających osobowości prawnej” § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Za osiąganie przez MORIS dodatkowych dochodów ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez MORIS tj. mecze ligowe oraz Chorzowską Biesiadę Rocznicową – dyrektor MORIS-u otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie według zasad określonych w instrukcji stanowiącej załącznik nr 1”.
  2. Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1, tj. Instrukcja określająca zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za osiąganie dochodów ze sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez MORiS tj. mecze ligowe oraz Chorzowską Biesiadę Rocznicową do Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR/157/2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Łamik-Hypa, dnia: 2017-01-09
utworzony: 29-12-2016 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów