Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.15.2017

Zarządzenie Nr OR . 15 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę położoną w Chorzowie przy ul. Nomiarki.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić odpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Nomiarki, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 7/1 o powierzchni 95 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00014292/8 prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Nomiarki obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 5/2 o powierzchni 2 957 m², zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00049189/7.

§ 2.

Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zobowiązać właścicieli i posiadaczy nieruchomości władającej do urządzenia i utrzymywania tej części nieruchomości obciążonej, z której będą korzystać, tj. drogi dojazdowej.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Z upoważnienia Prezydent Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2017-01-18
utworzony: 10-01-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów