Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.21.2017

Zarządzenie Nr OR . 21. 2017
Prezydent Miasta Chorzów
   z dnia 27 stycznia 2017 roku 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora „Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych” oraz powołania Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje: 

§ 1.

 1. Ogłaszam konkurs ofert na wybór realizatora „Programu stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niepełnosprawnością wraz z wdrażaniem rodziny do realizacji programów rehabilitacji w warunkach domowych”.
 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami i informacjami o przedmiocie konkursu ofert stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Konkurs przeprowadza komisja w składzie przewodniczący oraz 5 członków.

§ 4.

 1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:

  1 ) Przewodnicząca:
  Bożena Łuczyńska - Dyrektor Wydziału Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

  2) Członkowie:
  Małgorzata Błaszczyńska - Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
  Barbara Tabin - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów
  Halina Hiltawska - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Chorzów
  Bernadeta Biskup - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów
  Marek Dudek - Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Chorzów

 2. Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Sylwia Fojcik, dnia: 2017-01-27
utworzony: 30-01-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów