Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.32.2017

Zarządzenie Nr OR . 32 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie, przy al. Widokowej, na rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, art. 3051 Kodeksu cywilnego Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić, na czas nieokreślony, odpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorcy Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1, na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy al. Widokowej, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 1303/177 o powierzchni 650 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00042856/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie, zajętej pod sieć wodociągową, której właścicielem jest Przedsiębiorca.

§ 2.

Szczegółowe ustalenia związane z ustanowieniem służebności przesyłu w zakresie przebiegu służebności przesyłu, wykonywania służebności przesyłu oraz ustalenia wynagrodzenia zawarte są w odrębnym porozumieniu z dnia 21 lipca 2016 r. pomiędzy Miastem Chorzów a Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Składowej 1 oraz aneksie do niego zawartym w dniu 16 stycznia 2017 r.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2017-02-10
utworzony: 14-02-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów