Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.34.2017

Zarządzenie Nr OR . 34 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 lutego 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR/41/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.

Na podstawie art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chorzowie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR/41/2006 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu wprowadza się następującą zmianę:

§ 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Członkowie Komisji nie będący pracownikami Urzędu gminy otrzymają za udział w pracach Komisji zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każde posiedzenie.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Olga Misterka, dnia: 2017-02-13
utworzony: 14-02-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów