Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.39.2017

Zarządzenie Nr OR . 39 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia lutego 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 01.03.2017 r. do 15.12.2017 r.

Na podstawie uchwały Nr XXIX/535/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy na 2017 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci
i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 01.03.2017 r. do 15.12.2017 r.,
w następującym składzie:

 1. Rafał ZAREMBA - Przewodniczący Komisji
 2. Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Monika MICHAŁEK - Członek Komisji
 4. Alina ZAWADA - Członek Komisji
 5. Marek KRYCHOWSKI - Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie weryfikacja i ocena zgłoszeń konkursowych oraz przedstawienie propozycji dotacji na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym mającym na celu przeciwdziałanie problemowi alkoholowemu, uzależnieniom oraz agresji dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Chorzowie na okres od 01.03.2017 r. do 15.12.2017 r.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

 § 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 

Rozdzielnik:

 1. Członkowie Komisji
 2. Wydział KS
 3. a/a


osoba odpowiedzialna za treść: Anita Badura, dnia: 2017-02-13
utworzony: 14-02-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów