Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.49.2017

Zarządzenie Nr OR . 49 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 marca 2017 roku

w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 37 ust. 2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr VIII/111/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

Sprzedać w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność Miasta Chorzów, położoną w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka, obejmującą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 170/3 o powierzchni 23 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006645/9 – na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej, położonej w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 170/2 o powierzchni 903 m2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006644/2, stanowiącej współwłasność nw. osób:

- Pani C. B. w udziale wynoszącym 1/6 części
- Pani K. B. w udziale wynoszącym 1/6 części
- Pani S. D. w udziale wynoszącym 4/6 części

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr OR.219.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wojsław, dnia: 2017-03-10
utworzony: 06-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów