Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.50.2017

Zarządzenie Nr OR . 50 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 marca 2017 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki położone w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz w wykonaniu uchwały z dnia 27 września 2001r. Rady Miasta Chorzów Nr XLV/601/01 w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu, Prezydent Miasta

z a r z ą d z a :

§ 1.

  1. Ustanowić odpłatną służebność gruntową, poprzez obciążenie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Gustawa Morcinka, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 170/5 o powierzchni 87 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006645/9, prawem przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych współwłaścicieli i posiadaczy nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Gustawa Morcinka, obejmującej działkę oznaczoną numerem  geodezyjnym 170/3 o powierzchni 23 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006645/9.
  2. Zakres służebności przedstawiony został na mapie, która stanowi "załącznik" do niniejszego zarządzenia.
  3. Zobowiązać współwłaścicieli i posiadaczy nieruchomości  do współuczestnictwa w kosztach urządzenia i utrzymywania tej części nieruchomości obciążonej, z której będą korzystać.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paweł Wojsław, dnia: 2017-03-10
utworzony: 06-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów