Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.59.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.222.2017 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 29.12.2017 R.

Zarządzenie Nr OR . 59 .2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 20 marca 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.138.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: ewidencji majątku trwałego w Urzędzie Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579, 1948), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1047.), art.9 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2016r. poz.1888, 1926, 1933, 1948, z 2017r. poz.60.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r. Nr 289 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. 2016r. poz.1864), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Załączniku do Zarządzenia Nr OR.138.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 czerwca 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Rozdział I § 12 otrzymuje brzmienie:
  „Wydział Księgowości Referat Ewidencji Środków Trwałych i Majątku Gminy nadaje numery inwentarzowe składnikom majątku trwałego gospodarowanego przez Wydziały Urzędu Miasta Chorzów, z wyłączeniem środków trwałych wymienionych w Rozdz. III § 2 ust. 4, którym numery nadaje i oznakowuje Wydział Obsługi Technicznej.
  Nabyte Wartości niematerialne i prawne (poza licencjami na oprogramowania komputerowe) oznakowują Wydziały Urzędu Miasta Chorzów - każdy w swoim zakresie, a także prowadzą ewidencję ilościową tych składników.
  Wydział Informatyki prowadzi ewidencję ilościową i oznakowuje kopie dokumentu zakupu licencji na oprogramowania komputerowe.”

 2. Rozdział VII § 1 ust. 2 pkt.6 e) otrzymuje brzmienie:
  „dokument MT sporządzany jest w jednym egzemplarzu, otrzymują go:
  - w przypadku przesunięcia środków trwałych wymienionych w rozdz. II i rozdz. III § 2 ust. 5 - Wydział Księgowości - Referat Ewidencji Środków Trwałych i Majątku Gminy,
  - w przypadku przesunięcia środków trwałych wymienionych w rozdz. III § 2 ust. 4 – Wydział Obsługi Technicznej”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Załącznika do Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3.

Odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszego zarządzenia są Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy Biur i Dyrektorzy/Kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Liniewiecka, dnia: 2017-03-20
utworzony: 17-03-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów