Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.61.2017

Zarządzenie Nr OR . 61 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Chorzów:

zarządza:

§ 1.

Powołać z dniem 01 kwietnia 2017r. Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:
1) Danuta Szary – Przewodnicząca Komisji,
2) Teresa Gabor – Wiceprzewodnicząca Komisji,
3) Anna Dębska – członek Komisji,
4) Roman Jurczyk – członek Komisji,
5) Bożena Kmetyk - członek Komisji,
6) Henryk Komander - członek Komisji,
7) Joanna Łuczak - członek Komisji,
8) Maria Malinowska – członek Komisji,
9) Barbara Ścigała – członek Komisji,
10) Grzegorz Świętek – członek Komisji,
11) Marcin Weindich – członek Komisji,
12) Dorota Szołtysek – Sekretarz Komisji.

§ 2.

Z dniem 01 kwietnia 2017r. tracą moc:
1) Zarządzenie OR/24/2002 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie,
2) Zarządzenie nr OR/86/2003 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 14 lipca 2003r. w sprawie Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie,
3) Zarządzenie nr OR/77/2009 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 czerwca 2009r., w sprawie zmiany zarządzenia nr OR/24/2002 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie,
4) Zarządzenie Nr OR/187/2014 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/24/2002 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie,
5) Zarządzenie Nr OR/97/2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR/24/2002 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:
1. Przewodniczący Komisji
2. Wydział PS
3. a/a

 

Zmiana do Zarządzenia:osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Szary, dnia: 2017-03-21
utworzony: 21-03-2017 / modyfikowany: 01-07-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów