Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.76.2017

 Zarządzenie Nr OR . 76 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 kwietnia 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Chorzów, w sprawie wejścia Miasta w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXIV/622/2017 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Miasta Chorzów, dotyczących wejścia Miasta Chorzów do tworzonego związku metropolitalnego

zarządza:

§ 1.

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Chorzów w sprawie wejścia Miasta Chorzów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
 2. Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców Miasta dotyczącej wejścia Miasta Chorzów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

§ 2.

Konsultacje polegać będą na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Chorzów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”   

§ 3.

 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Chorzów.
 2. Konsultacje odbędą się w dniach od 12 kwietnia do 26 kwietnia 2017 roku.
 3. Głosowanie przeprowadza się na formularzach konsultacyjnych, ostemplowanych w górnym lewym rogu pieczęcią o treści: „Urząd Miasta Chorzów”.  
 4. Ustala się wzór Formularza Konsultacyjnego stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.
 5. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Chorzów będą przeprowadzone w formie bezpośredniej – za pomocą formularza konsultacyjnego, który:
  1) można pobrać od dnia 12 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Chorzów, w pokoju 222.
  2) można pobrać ze strony internetowej www.chorzow.eu.
  3) dostępny będzie u ankieterów Urzędu Miasta Chorzów przeprowadzających konsultacje,
  - a następnie, złożenia go sposób i miejscu wskazanym w § 3 ust. 6 niniejszego zarządzenia.
 6. Wypełnione i podpisane karty do głosowania uprawnieni mieszkańcy mogą złożyć w Urzędzie Miasta Chorzów, w pokoju 222 w godzinach pracy Urzędu lub pozostawić u ankietera przeprowadzającego konsultacje.

§ 4.

 1. Głosowanie polegać będzie na umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce „TAK”, „NIE” na formularzu konsultacyjnym.
 2. Głosem ważnym będzie postawienie znaku „x” w jednej z rubryk.
 3. Jeżeli głosujący na karcie postawi znak „x” w dwóch rubrykach lub nie postawi znaku „x” w żadnej rubryce, głos uważa się za nieważny.
 4. Głosem nieważnym będzie także opinia zawarta w formularzu konsultacyjnym, który:
  1) nie został podpisany;
  2) oddany został przez osobę niebędącą mieszkańcem Miasta Chorzów;
  3) oddany został przez osobę, której nie można zidentyfikować jako mieszkańca Miasta Chorzów;
  4) oddany przez osobę, która nie wyraziła zgody na przetwarzanie jej danych osobowych;
  5) oddany został na innym druku niż formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  6) oddany został na formularzu konsultacyjnym zmodyfikowanym przez uczestnika konsultacji społecznych;
  7) oddany po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie konsultacji.

§ 5.

 1. Do przeprowadzenia konsultacji powołuje się Komisję Konsultacyjną w następującym składzie:
  1) Agata Beryt – Przewodnicząca Komisji
  2) Karolina Skórka – Sekretarz Komisji
  3) Aneta Gliwicka – Członek Komisji
 2. Do zadań komisji należy w szczególności:
  1) przygotowanie i wydanie kart do głosowania,
  2) sporządzenie protokołu i ustalenie wyników konsultacji
 3. Komisja niezwłocznie, jednak nie później niż do 26 kwietnia 2017 roku ustali wynik konsultacji.
 4. Wzór protokołu Komisji Konsultacyjnej z przeprowadzonej konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

 1. Wyniki konsultacji mogą być wykorzystywane tylko do przeprowadzenia postępowania związanego z wejściem Miasta Chorzów w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.
 2. Karty konsultacyjne zostaną dołączone do protokołu Komisji Konsultacyjnej.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Frankowska, dnia: 2017-04-12
utworzony: 10-04-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów