Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.94.2017

Zarządzenie Nr OR . 94 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 maja 2017 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy wychowawców podwórkowych”.

Na podstawie uchwały Nr XXIX/535/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy na 2017 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z realizacją projektu pt. „Razem można więcej – aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa – Centrum” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT,
Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową ds. oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert na realizację zadania: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy wychowawców podwórkowych” w ramach realizacji projektu pt. „Razem można więcej – aktywizacja społeczna osób z dzielnicy Chorzowa – Centrum” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, w następującym składzie:

 1. Magdalena SEKUŁA - Przewodnicząca Komisji
 2. Danuta SZARY - Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Jadwiga CUDZICH - Członek Komisji
 4. Marcin KĘPA - Sekretarz Komisji

§ 2.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert na realizację zadania oraz określenie propozycji wysokości dotacji na jego dofinansowanie.

§ 3.

 1. Posiedzenie Komisji Konkursowej zwoła Przewodnicząca (w przypadku jej nieobecności Zastępca Przewodniczącej).
 2. Przebieg posiedzenia będzie protokołowany przez Sekretarza Komisji.
 3. Dokumentacja konkursowa, w tym protokół z posiedzenia, przechowywana będzie w Biurze Projektu/Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:

 1. Członkowie Komisji
 2. Wydział ZA
 3. Biuro Funduszy Zewnętrznych
 4. a/a


osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2017-05-18
utworzony: 15-05-2017 / modyfikowany: 30-08-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów