Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.110.2017

Zarządzenie Nr OR . 110 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 21 czerwca 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.174.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 13 września 2012r. w sprawie regulaminu  postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadzić w Regulaminie postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.174.2012 Prezydenta  Miasta Chorzów z dnia 13 września 2012r., następujące zmiany:

  1. § 93 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
    „5. datę sporządzenia zgłoszenia uczestnictwa w przetargu,”
  2. § 100 otrzymuje brzmienie:
    „W przypadku złożenia przez uczestników przetargu propozycji, które Komisja uzna za równorzędne, Komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do tych uczestników.”
  3. § 101 otrzymuje brzmienie:
    „1. Komisja zawiadamia uczestników przetargu, których propozycje uznane zostały za równorzędne, o terminie dodatkowego przetargu ustnego oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią zgłoszeń uczestnictwa w przetargu.
    2. W trakcie dodatkowego przetargu ustnego uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w zgłoszeniach uznanych przez Komisję za równorzędne dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.
    3. Do dodatkowego przetargu ustnego stosuje się odpowiednio zasady przetargu ustnego nieograniczonego.”
  4. § 117 otrzymuje brzmienie:
    „1. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań Komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy chyba, że złożone przez uczestników rokowań propozycje Komisja uzna za równorzędne i wówczas Komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
    2. Dodatkowe ustne rokowania, za zgodą uczestników rokowań, mogą przekształcić się w licytację. W trakcie licytacji uczestnicy rokowań zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zaproponowanej w dodatkowych ustnych rokowaniach dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.”

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Rozdzielnik:
1. Prezydent Miasta.
2. Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych.
3. Przewodniczący Komisji Przetargowej.
4. Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej.
5. Członkowie Komisji.
6. OR - a/a.osoba odpowiedzialna za treść: Krystyna Fabisz, dnia: 2017-06-21
utworzony: 19-06-2017 / modyfikowany: 03-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów