Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.123.2017

Zarządzenie Nr OR . 123 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 14 lipca 2017 roku

w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Chorzowie przy pl. Piastowskim 18-20, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XLI/792/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Placu Piastowskim 18-20

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedać w trybie bezprzetargowym n/wym. nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Chorzowie przy pl. Piastowskim 18-20, stanowiące własność Miasta Chorzów, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych:

  1. Nieruchomość oznaczoną działką o numerze geodezyjnym 2151/167 o powierzchni 18 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00005795/8 – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 567/6 o powierzchni 851 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00000542/5;
  2. Nieruchomość oznaczoną działką o numerze geodezyjnym 2150/167 o powierzchni 89 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00005795/8 – na rzecz współwłaścicieli w udziałach wynoszących 2/4 części, nieruchomości przyległej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 5 o powierzchni 250 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00003693/9;
  3. Nieruchomość oznaczoną działkami o numerach geodezyjnych: 2155/161 o powierzchni 130 m2, 723/2 o powierzchni 36 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00000749/6 i 577/2 o powierzchni 66 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00004251/6 – na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 569/4 o powierzchni 483 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00006303/0.

§ 2.

Rozłożyć cenę sprzedaży nieruchomości opisanych w § 1 na 10 rat rocznych wraz z należnymi odsetkami i ustanowieniem hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie późnej niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty roczne płatne są do 31 października każdego roku, począwszy od roku następnego po zawarciu umowy przenoszącej własność nieruchomości. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Anna Długajczyk, dnia: 2017-07-14
utworzony: 14-07-2017 / modyfikowany: 06-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów