Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.129.2017

 Zarządzenie Nr OR. 129 .2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 lipca 2017. roku 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie, przy ul. 3-go Maja, na rzecz Spółki ORANGE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160.  

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, art. 3051 Kodeksu cywilnego

 

Prezydent Miasta Chorzów 

zarządza:

§ 1. 

Ustanowić, na czas nieokreślony, odpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorcy ORANGE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160, na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów zajętej pod sieć teletechniczną, której właścicielem jest Przedsiębiorca, a która to nieruchomość położona jest w Chorzowie przy ul. 3-go Maja, stanowiąca działkę o numerze geodezyjnym 21/9 o powierzchni 556 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00004433/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie.

§ 2.

Szczegółowe ustalenia związane z ustanowieniem służebności przesyłu w zakresie przebiegu służebności przesyłu, wykonywania służebności przesyłu oraz ustalenia wynagrodzenia zawarte są w odrębnym porozumieniu z dnia 12 kwietnia 2010 r. aneksowanym w dniu 30 czerwca 2017 r., zawartym pomiędzy Miastem Chorzów a ORANGE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 160.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Marta Latacz-Sokół, dnia: 2017-07-27
utworzony: 17-07-2017 / modyfikowany: 06-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów