Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.164.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.196.2019 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 21.08.2019 R.

Zarządzenie Nr OR . 164 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 września 2017 roku

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 5, pkt 7a i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Statutu Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/36/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011r., Prezydent Miasta Chorzów wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 zarządza:

§ 1.

Niniejsze zarządzenie określa zasady gospodarowania, administrowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa.

§ 2.

 1. Powierzyć Wydziałowi Zasobów Komunalnych realizację zadań związanych z wynajmem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa.
 2. Wydział Zasobów Komunalnych w realizacji zadań określonych w ust. 1 jest zobowiązany uzyskać niezbędne zgody Wojewody Śląskiego na podejmowanie czynności związanych z wynajmem lokali, o których mowa w ust. 1.
 3. Zadania Wydziału Zasobów Komunalnych polegają na przeprowadzeniu procedury związanej z wynajmem lokali, o których mowa w § 1.
 4. Do realizacji procedury, o której mowa w ust. 3 mają zastosowanie zasady dotyczące wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność prywatną a powierzonych w zarządzanie Gminie Chorzów, chyba że Wojewoda ustali inne zasady wynajmu tych lokali.

§ 3.

 1. Powierzyć Wydziałowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizację zadań związanych z finansowaniem kosztów administrowania i zarządzania nieruchomościami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa poprzez pozyskanie odpowiednich środków finansowych od właściwego organu na ten cel oraz regulowanie z tych środków zobowiązań finansowych wynikających z administrowania i zarządzania w/w nieruchomościami i lokalami.
 2. Finansowanie kosztów administrowania i zarządzania nieruchomościami i lokalami, o których mowa w ust. 1 realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w porozumieniu z osobą upoważnioną przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej do reprezentowania Skarbu Państwa jako właściciela i współwłaściciela nieruchomości i lokali określonych w § 1 oraz Dyrektorem Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.

§ 4.

 1. Powierzyć Zakładowi Komunalnemu PGM w Chorzowie bieżące zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność lub współwłasność Skarbu Państwa.
 2. W przypadku zarządzania nieruchomością przez inny podmiot, Zakład Komunalny PGM w Chorzowie  realizuje zadanie z ust. 1 w zakresie lokali w tej nieruchomości stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa.
 3. Zakład Komunalny PGM w Chorzowie w ramach powierzonych zadań jest zobowiązany w szczególności do obsługi technicznej i administracyjnej powierzonych nieruchomości i lokali, dokonywania rozliczeń z tytułu pobieranych opłat za najem i przekazywania odpowiednich kwot na rzecz Skarbu Państwa, dokonywania comiesięcznego zestawienia wpływów z czynszów oraz  kosztów z tytułu administracji i zarządzania powierzonymi nieruchomościami i lokalami, które będą pokrywane ze środków finansowych posiadanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5.

Zobowiązać do wykonania niniejszego Zarządzenia odpowiednio Dyrektora Wydziału Zasobów Komunalnych, Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektora Zakładu Komunalnego PGM w Chorzowie.

§ 6.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawują odpowiednio Zastępca ds. Technicznych i Rozwoju oraz Zastępca ds. Gospodarczych w ramach nadzorowanych jednostek.

§ 7.

Traci moc zarządzenie Nr OR.231.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 23 listopada 2016 w sprawie wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Skarbu państwa , usytuowanych w budynkach położonych na nieruchomościach stanowiących własność lub współwłasność Skarbu Państwa.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2017r.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2017-09-27
utworzony: 19-09-2017 / modyfikowany: 23-08-2019
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów