Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.179.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.207.2017 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 20.12.2017 R.

Zarządzenie Nr OR . 179 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 25 października 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.251.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 – z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.251.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Chorzów wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu § 14 otrzymuje brzmienie:

  „ § 14.
  1. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik oraz Pełnomocnik ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej nadzorują w imieniu Prezydenta następujące wydziały:
  a) Zastępca Prezydenta ds. Społecznych nadzoruje:
  1) Wydział Edukacji,
  2) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
  3) Wydział Polityki Społecznej,
  b) Zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju nadzoruje:
  1) Wydział Inwestycji Komunalnych
  2) Wydział Usług Komunalnych
  3) Wydział Zasobów Komunalnych,
  4) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
  5) Straż Miejską,
  6) Biuro Funduszy Zewnętrznych.
  c) Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych nadzoruje:
  1) Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej,
  2) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
  3) Wydział Ochrony Środowiska
  4) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
  d) Sekretarz nadzoruje:
  1) Wydział Informatyki,
  2) Wydział Obsługi Technicznej,
  3) Wydział Organizacyjny i Kadr,
  4) Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej,
  5) Wydział Spraw Obywatelskich,
  6) Biuro Zamówień Publicznych,
  7) Kancelarię Prezydenta i Rady Miasta
  8) Urząd Stanu Cywilnego,
  9) Samodzielne stanowisko Rzecznik Prasowy
  e) Skarbnik nadzoruje:
  1) Wydział Budżetu i Analiz,
  2) Wydział Księgowości,
  3) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
  4) Biuro Egzekucji i Windykacji,
  5) Samodzielne stanowisko ds. Inwentaryzacji.
  f) Pełnomocnik Prezydenta ds. Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej nadzoruje:
  1) Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej.

  2. Zastępca Prezydenta ds. Technicznych i Rozwoju koordynuje w imieniu Prezydenta Miasta nadzór nad Zakładem Komunalnym „PGM”, Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Zarządem Ulic i Mostów”.

 2. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu § 16 otrzymuje brzmienie:
  „§ 16. Współpracę w sprawach gospodarki mieszkaniowej z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w sprawach gospodarki komunalnej z Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Przedsiębiorstwem Techniki Sanitarnej „Alba” Sp. z o.o., ADM „Serwis” Sp. z o.o. oraz dostawcami mediów na potrzeby Miasta, w imieniu Prezydenta podejmuje Zastępca Prezydenta Miasta  ds. Technicznych i Rozwoju.”

 3. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu § 17 otrzymuje brzmienie:
  „§ 17. Współpracę z Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., oraz Tramwajami Śląskimi S.A., w imieniu Prezydenta podejmuje Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych.”

 4. W Rozdziale VI Organizacja Urzędu w § 28 pkt 4) skreśla się.

 5. W Rozdziale IX w § 36 Wydział Edukacji ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  "7) Sprawowanie w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad następującymi jednostkami miasta:
  1) Przedszkole Nr 1, ul. Obrońców Chorzowa 14,
  2) Przedszkole Nr 3, ul. Cieszyńska 21,
  3) Przedszkole Nr 4, ul. Długa 32a,
  4) Przedszkole Nr 5, ul. Poniatowskiego 27,
  5) Przedszkole Nr 6, ul. Gałeczki 56,
  6) Przedszkole Nr 7, ul. Łagiewnicka 16,
  7) Przedszkole Nr 8, ul. Kochanowskiego 8,
  8) Przedszkole Nr 9, ul. Powstańców 51,
  9) Przedszkole Nr 11, ul. Czysta 12,
  10) Integracyjne Przedszkole Nr 12 im. Marii Montessori, ul. Lipińska 9,
  11) Przedszkole Nr 13, ul. Sobieskiego 13,
  12) Przedszkole Nr 16 – Integracyjne, ul. Brzozowa 9,
  13) Przedszkole Nr 17, ul. Kasprowicza 1,
  14) Przedszkole Nr 18, ul. Gałeczki 17,
  15) Przedszkole Nr 19, ul. Karpacka 13,
  16) Przedszkole Nr 20, ul. Ks. J. Czempiela 49,
  17) Przedszkole Nr 21, ul. Ryszki 33,
  18) Przedszkole Nr 22, ul. Brzezińska 1A,
  19) Przedszkole Nr 23, ul. Floriańska 37,
  20) Przedszkole Nr 24, ul. Lompy 16,
  21) Przedszkole Nr 25, ul. Kilińskiego 3,
  22) Przedszkole Nr 26, ul. Ligonia 14,
  23) Przedszkole Nr 27, ul. Wandy 34,
  24) Przedszkole Nr 29, ul. Siemianowicka 61,
  25) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Dąbrowskiego 41,
  26) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Sportowa 4,
  27) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Ryszki 55
  28) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Kochanowskiego, ul. Urbanowicza 4,
  29) Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Skrajna 2,
  30) Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Styczyńskiego 32,
  31) Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Podmiejska 62,
  32) Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Konstantego Wolnego, ul. 3-go Maja 78,
  33) Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Jana Pawła II, ul. Łagiewnicka 18,
  34) Szkoła Podstawowa Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. ks. J. Czempiela 52
  35) Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Gerarda Cieślika, ul. Wolności 133,
  36) Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Karola Miarki, ul. Piotra 9a,
  37) Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Powstańców Śląskich, ul. 17-go Sierpnia 1,
  38) Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Stanisława Hadyny, ul. Główna 21,
  39) Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Ignacego Mościckiego, ul. Lwowska 36,
  40) Szkoła Podstawowa Nr 32 im. ks. Józefa Czempiela, ul. Kaliny 61,
  41) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 33 im. Jana Brzechwy, ul. Dyrekcyjna 3,
  42) Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Sportowców Hajduckich, ul. Kaliny 55,
  43) Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Karola Grzesika, ul. Ratuszowa 20,
  44) Szkoła Podstawowa Nr 38 im. Wojska Polskiego, ul. Śląska 3,
  45) Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Józefa Lompy, ul. 11-go Listopada 21,
  46) Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. gen. H. Dąbrowskiego 36,
  47) Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Farna 5 – 7,
  48) IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Dąbrowskiego 34,
  49) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. 3-go Maja 22,
  50) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, im. Miłośników Ziemi Śląskiej, ul. Harcerska 2,
  51) Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Dąbrowskiego 53,
  52) Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych im. Marii Dąbrowskiej, ul. Katowicka 64,
  53) Zespół Szkół Technicznych Nr 1 im. Wojciecha Korfantego, ul. Sportowa 23,
  54) Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. Mariana Batko ul. Powstańców 6a,
  55) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, ul. St. Batorego 46,
  56) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4, im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Piotra 1,
  57) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Urbanowicza 2,
  58) Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. 3-go Maja 16,
  59) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Racławicka 23,
  60) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy 13,
  61) Zakład Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Jednostek Oświatowych w Chorzowie, ul. Racławicka 23.

 6. W Rozdziale IX w § 47 Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej
  - ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  7. Sprawowanie w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad następującymi samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej:
   a) SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich, ul. Strzelców Bytomskich 11.”
  - w ust. 8 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:
  "4) Referat Edukacji Cyfrowej (oznaczenie akt ZA-IV)”.

 7. W Rozdziale IX § 48 Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej otrzymuje brzmienie:

  § 48) Do zadań Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej należy:

  1. Planowanie oraz bieżące prowadzenie wydatków budżetowych w zakresie wydatków związanych z
  :
  1) opracowywaniem materiałów informacyjnych miasta i wkładek tematycznych,
  2) wydawaniem miesięcznika „Twój Chorzów”
  3) programami telewizyjnymi, audycjami radiowymi,
  4) witryną internetową miasta,
  5) opracowywaniem materiałów promocyjnych miasta i reklamą prasową,
  6) organizacją konsultacji społecznych,
  7) koordynacją działań związanych z budżetem obywatelskim,
  8) wydarzeniami i działaniami promującymi miasto,
  9) uczestnictwem w imprezach targowych i wystawienniczych,
  10) wsparciem rozwoju gospodarczego miasta i lokalnej przedsiębiorczości,
  11) współpracą z jednostkami, organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i województwa, a realizującymi zadania o charakterze szeroko pojętej promocji.

  2. Formułowanie założeń polityki miasta w zakresie:
  1) kreowania pozytywnego wizerunku miasta,
  2) inicjowania i realizowania działań zmierzających lub sprzyjających rozwojowi gospodarczemu miasta i wzrostowi jego konkurencyjności
  3) inicjowania i realizowania działań zmierzających lub sprzyjających powstawaniu nowych inwestycji w mieście.

  3. Podejmowanie i wykonywanie następujących rodzajów działań dla realizacji polityki miasta:
  1) zbieranie i opracowywanie informacji dla potrzeb Prezydenta Miasta
  2) budowanie i utrzymywanie kanałów komunikowania się Prezydenta z opinią publiczną,
  3) przygotowywanie wydawnictw i innych materiałów informacyjnych,
  4) współpraca z mediami w zakresie publikacji reklam promocyjnych i ofertowych,
  5) przygotowywanie i redagowanie materiałów na stronę internetową miasta,
  6) monitorowanie informacji prasowych dotyczących Chorzowa, ich archiwizowanie i redagowanie na krytykę prasową,
  7) organizacja spotkań z mieszkańcami,
  8) koordynacja wdrażania budżetu obywatelskiego,
  9) komunikacja z mieszkańcami za pośrednictwem smsowego systemu powiadamiania,
  10) czuwanie nad właściwym wykorzystaniem tablic informacyjnych w gmachu Urzędu i usytuowanych na terenie miasta i stanowiących jego własność,
  11) organizowanie patronatów medialnych,
  12) inicjowanie i monitorowanie wszelkich działań o charakterze promocyjnym,
  13) współpraca z mediami w zakresie publikacji reklam promocyjnych i ofertowych,
  14) pozyskiwanie do współpracy podmiotów zewnętrznych,
  15) współpraca z organizacjami turystycznymi i gospodarczymi,
  16) przygotowywanie wydawnictw i innych materiałów promocyjnych i reklamowych w zakresie zadań inwestycyjnych,
  17) dokonywanie analiz na potrzeby Prezydenta,
  18) prowadzenie bazy danych o terenach inwestycyjnych w Chorzowie oraz udzielanie informacji o warunkach inwestowania w mieście,
  19) nadzorowanie i koordynacja prac związanych z przygotowaniem kompleksowej informacji dla inwestorów - pomoc w lokalizacji inwestycji,
  20) przygotowywanie oferty inwestycyjnej miasta,
  21) współpraca w zakresie przyciągania inwestorów do Chorzowa z: Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, polsko-zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, firmami doradczymi i konsultingowymi oraz innymi instytucjami pośredniczącymi w przyciąganiu inwestorów,
  22) udział w tworzeniu nowych form pomocy dla inwestorów i inicjatyw mających na celu aktywizację środowiska gospodarczego miasta Chorzów w pełnej koordynacji z Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie,
  23) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, biurami nieruchomości i pozostałymi podmiotami w zakresie wyszukiwania nieruchomości dla inwestorów,
  24) pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami z branży zaawansowanych technologii, w tym małymi i średnimi firmami, a instytucjami wspierania biznesu, uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, centrami transferu technologii, parkami technologicznymi, instytucjami sektora samorządowego i rządowego na rzecz integrowania lokalnego środowiska innowacyjnego,
  25) bieżąca współpraca, w tym prowadzenie spotkań i wymiana informacji na temat lokalnego środowiska innowacyjnego w Chorzowie z instytucjami lokalnymi, przede wszystkim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi prowadzącymi działania na rzecz wsparcia przedsiębiorstw z branż zaawansowanych technologicznie, w tym małych i średnich firm,
  26) reprezentowanie miasta Chorzów w projektach, inicjatywach i gremiach opiniotwórczych podnoszących rangę Chorzowa jako ośrodka innowacyjnego, w tym wspierających rozwój i lokalizację branż zaawansowanych technologicznie w mieście
  27) współpraca z chorzowskimi instytucjami sektora edukacji w zakresie identyfikacji i pomocy w opracowaniu nowatorskich kierunków kształcenia związanych z rozwojem i potrzebami podmiotów tworzących lokalne środowisko innowacyjne,
  28) formułowanie rekomendacji strategiczno-ekonomicznych w zakresie rozwoju lokalnego środowiska innowacyjnego w Chorzowie, w szczególności: branż zaawansowanych technologicznie oraz ich form wsparcia.

  4. Planowanie i organizowanie zadań w zakresie:
  1) udziału w targach krajowych i międzynarodowych - pomoc w nawiązywaniu kontaktów.
  2) prowadzenia spraw związanych z obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych, w tym:
  - prowadzenie negocjacji z inwestorem, współudział w przygotowywaniu niezbędnych dokumentów;
  - monitorowanie projektu inwestycyjnego na kolejnych etapach, w tym opieka poinwestycyjna.

  5. Wykonywanie następujących czynności materialno-technicznych
  1) organizacja spotkań inwestorów z przedstawicielami władz miasta.
  2) zbieranie i systematyzowanie materiałów oraz informacji dotyczących inwestycji zagranicznych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym.
  3) udzielanie informacji dotyczącej inwestycji zagranicznych w Chorzowie.
  4) przygotowanie indywidualnych prezentacji Miasta na potrzeby inwestorów.
  5) zbieranie, analizowanie i syntetyzowanie informacji dotyczących innowacyjności zarówno potencjalnych inwestorów, jak i przedsiębiorstw, w tym małych i średnich, działających w Chorzowie, ze szczególnym uwzględnieniem branż zaawansowanych technologii.

 8. W Rozdziale IX § 63 skreśla się.

 9. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Chorzów otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2017 roku.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia - schemat organizacyjny:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia - schemat organizacyjny - stan na dzień 01.11.2017 r. ]osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Garba, dnia: 2017-10-25
utworzony: 16-10-2017 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów