Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.195.2017

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.218.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 18.05.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 195 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 24 listopada 2017 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.183.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz uchwały nr XXII/420/16 Rady Miasta Chorzów z dnia 02 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie Gminy Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.183.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością lub w zarządzie miasta w § 4 dotyczącym Podstawowych warunków umownych pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od zabezpieczenia należności z tytułu czynszu i opłat niezależnych od właściciela, poprzez wpłacenie przez Najemcę kaucji gwarancyjnej, której wysokość i sposób wykorzystania określa umowa najmu, z wyłączeniem Najemców będących jednostkami organizacyjnymi użyteczności publicznej finansowanymi z budżetu Gminy Chorzów.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2017-11-24
utworzony: 20-11-2017 / modyfikowany: 19-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów