Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.197.2017

Zarządzenie Nr OR . 197. 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 grudnia 2017 roku

o zmianie: Zarządzenia Nr OR.224.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania zagadnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art.67a w związku z art.67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

z a r z ą d z a:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr OR.224.2016 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania zagadnień związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:

 1. Wyrazy „Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych, nadzorujący Wydział Usług Komunalnych” zastępuje się wyrazami „Zastępca Prezydenta Miasta, nadzorujący Wydział Usług Komunalnych” (zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Chorzów).

 2. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:
  „Sprawy na posiedzenia Komisji wnosi Dyrektor Wydziału Usług Komunalnych lub Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami prowadzący sprawę oraz wnioskuje do Zastępcy Prezydenta Miasta, nadzorującego Wydział Usług Komunalnych, o zwołanie posiedzenia Komisji”.

 3. § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
  „W przypadku rozbieżnych stanowisk Komisji i Zastępcy Prezydenta Miasta, nadzorującego Wydział Usług Komunalnych – rozstrzygnięcia sprawy dokonuje Prezydent Miasta”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie zarządzenie powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta, nadzorującemu Wydział Usług Komunalnych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Jokel-Kijewicz, dnia: 2017-12-01
utworzony: 20-11-2017 / modyfikowany: 07-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu