Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.202.2017

Zarządzenie Nr OR . 202 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie inwentaryzacji depozytów i innych walorów znajdujących się w kasie Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 j.t.), art. 26 i art.27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn.zm.) oraz § 5 ust.1 i ust. 2  Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.183.2012  Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 roku o zmianie zarządzenia nr OR.155.2010 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji

zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzić w Urzędzie Miasta Chorzów inwentaryzację depozytów i innych walorów znajdujących się w kasie Wydziału Księgowości według stanu księgowego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Przeprowadzenie inwentaryzacji, o której mowa w § 1, zlecam stałej komisji inwentaryzacyjnej powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.171.2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, z późn. zm.

§ 3.

Zobowiązuję Komisję do:

  1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie  odpowiedzialnych.
  2. Sporządzenia protokołu z przeprowadzonej inwentaryzacji.
  3. Przekazania Skarbnikowi Miasta kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do dnia 15 stycznia 2018r.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Rafał Kutynia, dnia: 2017-12-07
utworzony: 06-12-2017 / modyfikowany: 10-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów