Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2017

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.215.2017

Zarządzenie Nr OR . 215 . 2017
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 grudnia 2017 roku

o postępowaniu w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz w sprawach dochodów gminy realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadza się w Urzędzie Miasta Chorzów tryb postępowania w sprawach:

a.

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1785 z późn.zm.)

b.

podatku rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892)

c.

podatku leśnego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1821)

d.

o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1453)

e.

opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późn.zm.).

§ 2.

1.

Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, a w razie jego nieobecności spowodowanej chorobą lub urlopem upoważniony Kierownik Referatu lub upoważniony pracownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych prowadzi sprawy z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 i 5

a.

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1785 z późn.zm.)

b.

podatku rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892)

c.

podatku leśnego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1821)

d.

opłaty skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późn.zm.)

e.

wyrażania zgody bądź odmowy wyrażenia zgody na dokonanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego czynności, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1453)

2.

Prowadzenie spraw, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego zarządzenia obejmuje prawo Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych lub prawo Kierownika Referatu lub upoważnionego pracownika w szczególności do:

a.

wszczęcia postępowania, wznowienia postępowania,

b.

prowadzenia postępowań w wyżej wymienionych sprawach,

c.

wydawania decyzji ustalających podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,

d.

wydawania decyzji ustalających podatek rolny, na podatek leśny na dany rok podatkowy,

e.

wydawania decyzji na łączne zobowiązanie pieniężne na dany rok podatkowy,

f.

wydawania decyzji określających wysokość podatku od nieruchomości,

g.

wydawania decyzji w sprawie opłaty skarbowej,

h.

wydawania decyzji w sprawie opłaty targowej,

i.

wydawania decyzji w zakresie podatku od nieruchomości o: umorzeniu zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzeniu odsetek, rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami,

j.

wydawania decyzji w zakresie podatku od nieruchomości o odmowie: umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenia odsetek, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami,

k.

wydawania zgody bądź odmowy wyrażenia zgody na dokonanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego czynności, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

l.

wydawania decyzji w zakresie podatków innych niż podatek od nieruchomości bądź opłat o: umorzeniu zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenia odsetek, rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami,

ł.

wydawania decyzji w zakresie podatków innych niż podatek od nieruchomości bądź opłat o odmowie: umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami, umorzenia odsetek, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, odroczeniu terminu płatności podatku, lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami,

m.

wydawania decyzji o umorzeniu postępowania,

n.

wydawania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania,

o.

wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej,

p.

wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę w danym podatku bądź opłacie,

r.

dokonywania korekty podatku na podstawie złożonej deklaracji korygującej,

s.

dokonywania korekty podatku na podstawie złożonej informacji korygującej,

t.

wydawania decyzji zmieniającej po dokonanej korekcie podatku przez podatnika,

u.

prowadzenia postępowania odwoławczego, w tym dokonywania autoweryfikacji decyzji lub postanowienia po wniesionym odwołaniu lub zażaleniu bądź kierowania odwołania lub zażalenia do organu odwoławczego,

v.

prowadzenia postępowania w sprawach kierowanych do sądów administracyjnych,

w.

wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,

x.

zawiadamiania Naczelnika Urzędu Skarbowego o popełnieniu przez podatnika czynu określonego w art. 54 § 1 lub art. 56 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2226),

y.

wydawania zaświadczeń zgodnie z działem VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017r., poz.201 z późn.zm.),

z.

prowadzenia postępowań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017r., poz. 201 z późn.zm.).

3.

Wydanie decyzji w sprawach określonych w § 2 pkt 2 lit i), j) i k) niniejszego zarządzenia wymaga akceptacji Prezydenta Miasta lub Skarbnika Miasta po uzyskaniu opinii Komisji ds. wyrażenia zgody na udzielenie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym oraz ulg na podstawie art. 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak również udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Chorzów.

4.

W przypadku obecności w pracy Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, Kierownik Referatu lub upoważniony pracownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych na polecenie Dyrektora Wydziału PD:

a.

podpisuje pisma procesowe pracowników Wydziału PD w szczególności decyzje podatkowe, w tym dotyczące opłaty skarbowej i opłaty targowej;

b.

prowadzi postępowanie podatkowe w sprawach podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i podatku leśnego osób prawnych

c.

podpisuje decyzje ustalające osobom fizycznym podatki i opłaty lokalne, podatek rolny i podatek leśny

5.

Kierownik Referatu lub upoważniony pracownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych nie jest upoważniony za wyjątkiem nieobecności Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych spowodowanej chorobą lub urlopem do czynności określonych § 2 c – p, t, w, x-y.

 

§ 3.

 Sprawy, o których mowa w §2 niniejszego zarządzenia powinny być załatwiane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ordynacji podatkowej i przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 4.

Traci moc:

Zarządzenie Nr OR.27.2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 stycznia 2015r. o postępowaniu w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz w sprawach dochodów gminy realizowanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Marcin Michalik
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Biolik-Stich, dnia: 2017-12-29
utworzony: 22-12-2017 / modyfikowany: 17-09-2018
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu

Biuletyn informacji publicznej Urzędu Miasta Chorzów